Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

2009 metai

 

Trijų Karalių šventė

 

             Trijų Karalių dieną, sausio 6 d., Dievo žodžio skaitymui ir apmąstymui, giesmei bei maldai buvo susirinkę Biblijos studijų grupės nariai.  Sausio 11 dieną ši šventė buvo švenčiama bažnyčioje bei parapijos svetainėje. Išgirdome vaikų skaitomas eiles, smuiku ir pianinu atliekamus kūrinius. Po nedidelės kavos pertraukėlės savo programą vaikai užbaigė spektakliu “Rudnosiuko Kalėdos”.

 

 

Netektis

 

             “Aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas” Job 19,25

             Sausio 13 d., sulaukęs 76 m. amžiaus, amžinybėn iškeliavo Albert Martinkat. Albert Martinkat gimė 1932 m. rugsėjo 10 d. Būdviečių Gudelių km., Vilkaviškio raj. Žemės kelionėje lieka dukra, sūnus, brolis. Albert Martinkat palaidotas Sudargo liuteronų kapinėse.

 

Visuotinis parapijos narių susirinkimas

 

             Sausio 25 d. po pamaldų vyko visuotinis parapijos narių susirinkimas.  Jo metu išklausyta revizijos komisijos, parapijos pirmininkės ir kunigo ataskaitos apie praėjusius metus. Parapijos pirmininkė R.Klesevičienė kalbėjo apie atliktus darbus, parapijos ūkinę veiklą ir tai, ką dar reikėtų atlikti kitais metais. Parapijos kunigas, rodydamas praėjusių metų skaidres, apžvelgė parapijos gyvenimą. Buvo pasidžiaugta parapijos organizuojamais tradiciniais renginiais ir veikla bei galbūt naujai užgimusia tradicija - organizuoti suaugusių Biblijos stovyklą, tačiau kartu apgailestauta dėl tikinčiųjų aktyvumo sumažėjimo bei kai kurių veiklų apmirimo. Ne vienas klausimas dėl parapijos gyvenimo ir veiklos buvo visų susirinkusių bendrai aptariamas ir diskutuojamas. Galiausiai kunigas pristatė jau paruoštą parapijos internetinio puslapio projektą, kurį toliau tobulinti buvo kviečiami visi. Šio susirinkimo metu dar vienai kadencijai buvo perinkta tos pačios sudėties parapijos taryba. Revizijos komisija pasikeitė tik vienu žmogumi: vietoje N.Mikalauskienės išrinkta N.Šidagienė.

             Po susirinkimo įvyko pirmasis parapijos tarybos ir revizijos komisijos posėdis, kurio metu pasiskirstyta pareigomis.

            

             Parapijos taryba:

 

             Parapijos pirmininkė R.Klesevičienė

             Pavaduotojas V.Strazdauskas

             Sekretorė I.Gustaitienė

             Finansininkė A.Jukelienė

Narys A.Kmieliauskas

                                                                                                       

             Parapijos revizijos komisija:

 

             Pirmininkė V.Matusevičienė

             Sekretorė J.Strazdauskienė

             Narė N.Šidagienė

 

 

Krikštas

 

             Vasario 8 d. Šv.Krikšto sakramentas suteiktas Erikui Matui Tremneriui.

 

 

Popietė parapijos svetainėje

 

 

             Vasario 12 d. parapijos svetainėje buvo organizuota bendra klubo “Šarma” bei aklųjų ir silpnaregių kolektyvo popietė.

 

Netektis

 

             “Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo” Heb 13,14

             Vasario 21 d., eidamas 90 metus, amžinybėn buvo pašauktas Jonas Astrauskas. Jo gedi sesuo, brolis, dvi dukros su šeimomis. Jonas Astrauskas gimė 1919 m. gruodžio 5 d. Semeliškėse, Trakų raj. Palaidotas Marijampolės naujose kapinėse.

 

Pamaldos su svečiais iš Norvegijos

 

             Kovo 8 d. pamaldose dalyvavo 18 žmonių delegacija iš Norvegijos. Svečių vardu kalbėjo Harald Myklebust, kuris į Marijampolę atvyksta jau nebe pirmą kartą. 2003 m. balandžio 24-26 d. svečias kartu su Øystein Ådland iš Kvamo savivaldybės buvo atvykę užmegzti ryšius su Marijampolės kolegija bei susipažinti su mokyklų sistema Marijampolėje. Tąkart aplankyta ir liuteronų bažnyčia. Šįkart svečių delegacija, dalyvaudama sekmadienio pamaldose, į jas įsijungė sugiedojusi giesmę norvegų kalba.

 

 

             Po pamaldų bendravimas su svečiais toliau vyko parapijos svetainėje. Kunigas V.Klesevičius svečius supažindino su parapijos istorija ir bažnyčios situacija. Papasakoti apie norvegų grupės kelionę, jų tikslus buvo pakviestas Brynjulv Hernes, kuris taip pat jau yra lankęsis Marijampolėje. Brynjulv Hernes - ypatingas svečias, nes tikrai nerasime tiek daug žmonių, kurie patys Lietuvą būtų aplankę jau daugiau kaip pusšimtį kartų ir toliau rūpintųsi, kad ir kiti daugiau sužinotų apie Lietuvą, į ją važiuotų. 1999 metais LR prezidentas Valdas Adamkus Brynjulv Hernes apdovanojo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu už nuopelnus Lietuvos valstybei ir už pastangas garsinti Lietuvos vardą pasaulyje bei padedant jai integruotis į pasaulio valstybių bendriją, o Kauno miestas 2006 m. apdovanojęs 2-jo laipsnio Santakos garbės ženklu.  Kunigas V.Klesevičius prasitarė apie svečio ypatingą darbą - Lietuvos himno žodžių išvertimą į norvegų kalbą. Paprašęs visų atsistoti svečias pradėjo giedoti mūsų himną norvegų kalba. Jam pritarėme savąja.

 

 

             Brynjulv Hernes pageidavimu buvo aplankyti Marijampolės “Kartų namai”,  kuriuos aprodė ir į visus svečių klausimus atsakė Socialinės pagalbos centro direktorė Vilma Ratkevičienė.

 

Svečiai iš Alundos

 

             Kovo 27-30 d. parapiją aplankė seseriškos Alundos parapijos keturių žmonių  grupė: kun. Anne-Marie Larsson, kun. Jan Eric Gunnar Engqvist, diakonė Ulla Greta Ståhlberg ir choro vadovas Jan Olof Anders Hällgren. Sekmadienį svečiai dalyvavo pamaldose, kuriose pamokslą pagal Jn 11,46-57 pasakė kun. Jan Eric Gunnar Engqvist, sveikinimo žodžius perdavė diakonė Ulla Greta Ståhlberg, kun. Anne-Marie Larsson padėjo išdalinti Šv.Vakrienę, o choro vadovas Jan Olof Anders Hällgren prisijungė prie parapijos choro. Po pamaldų parapijos svetainėje svečiams ir parapijiečiams koncertavo Marijampolės profesinio rengimo centro ansamblis. Šį koncertą toliau pratęsė ir mūsų svečiai. Jie sudainavo keletą švedų liaudies dainų, vėliau prie svečių prisijungė ir mūsų parapijos choristai drauge sugiedodami žinomą giesmę švedų kalba. Buvo liūdna išgirsti, kad jų parapijoje daugiau jau nebedirbs diakonė Ulla Greta Ståhlberg, kuri, beje, buvo tas asmuo, nuo kurio pažinties su parapijos pirmininke R.Klesevičiene, nuo laiškų prasidėjo dviejų parapijų pažintis, išaugusi į seserišką parapijų bendrystę. Alundos parapijos atstovai informavo ir apie pasikeitimą, susijusį su kunigais. Kunigas Jan Eric Gunnar Engqvist, iki šiol dirbęs parapijos klebonu, toliau lieka dirbti parapijoje tik kaip eilinis kunigas, o parapijos kunigo klebono pareigas šiuo metu yra perėmusi kun. Anne-Marie Larsson.

 

 

Velykų metas

 

             Marijampolės parapijos tikintieji Didžiojo Ketvirtadienio vakarinėmis pamaldomis, kaip ir kiekvienais metais, susikaupė paskutinių mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūniškų gyvenimo dienų apmąstymui. Didžiojo Ketvirtadienio pamaldos vyko  su svarbiausiuoju tos dienos įvykiu, paliktu visiems mums, visų laikų tikintiesiems, atminti ir švęsti Viešpaties Šventą Vakarienę. Didžiojo Penktadienio, Kristaus nukryžiavimo, kančios ir mirties, dieną pamaldos vyko į jas įsijungiant ir jose dalyvaujant visiems susirinkusiems, nes atėjusieji į pamaldas praktiškai kiekvienas gavo skaityti po ištrauką iš Mato evangelijos. Pamaldų metu, rodant skaidres apie paskutines Jėzaus Kristaus gyvenimo dienas ir Jo kančios istoriją, eilės tvarka buvo skaitomi ir apmąstomi Mato evangelijos 26 ir 27 skyriai. Tarpuose tarp skaitinių giedamos giesmės.

 

 

 

             Velykų rytą ateinantys į pamaldas žmonės buvo sutikti parapijos choro velykinėmis giesmėmis. Tai graži tradicija, kuri kaip džiaugsminga Velykų dovana įteikama kiekvienam, Velykų rytą peržengiančiam bažnyčios slenkstį. 

 

 

             Kitą sekmadienį po Velykų vaikai rideno kiaušinius.

 

Motinos diena

 

             Pirmąjį gegužės sekmadienį visi mes sveikiname savo mamas, o tie bene pirmieji sveikinimai prasideda bažnyčioje, kur ta proga vyksta pamaldos, kur yra meldžiamasi, giedamos giesmės su mumis esamoms ir jau amžinybėn pašauktoms motinoms. Pamaldų pradžioje T.Klesevičiūtė atliko giesmę “Ryto maldoj” (žodžiai B.Brazdžionio, muzika L.Abariaus). Pamaldų pabaigoje priėmus Viešpaties palaiminimą ir sugiedojus paskutinę giesmę, susirinkusius dar sulaikė suskambėję pianino garsai, kuriais vaikų programą, skirtą mamoms, pradėjo P.Bartuška. Skambant paskutiniams kūrinio akordams priešais altorių išsirikiavo vaikai, kurie skaitė eiles, grojo pianinu, smuiku ir giedojo tądien susirinkusioms visoms mamoms. Vaikų programą paruošė I.Žebrauskienė ir V.Klesevičienė.

 

 

Evangeliškų giesmių šventė Vanaguose

 

                 Antrąjį gegužės savaitgalį mūsų parapijos vaikų ir jaunimo ansamblis išsiruošė į tolimą kelionę. Tądien Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko didelė šventė -”Giesmių giesmelė 2009”. Vanagų parapijai tai buvo dviguba šventė, nes ji buvo skirta ir Vanagų bažnyčios pastatymo 100 metų jubiliejui bei visoms mamoms.

 

 

             Ar tikrai mums iš Marijampolės buvo verta važiuoti tokį tolimą kelią? Kelio ženklo, rodančio kryptį į Vanagų kaimelį, mums, vykstantiems Priekulės kryptimi, pamatyti taip ir neteko, tačiau ženklas, rodantis I.Simonaitytės gimimo vietą, mus vedė teisinga kryptimi. Prieš pačią šventę mes tik labai trumpai stabtelėjome ties I.Simonaitytės gimimo vietą žyminčiu ženklu ir skubėjome toliau, nes vos už kelių minučių turėjo prasidėti šventė. Pasirodo, vis tik suspėjome laiku. Suspėjome net ir trumpai parepetuoti, pabandyti groti su tik ką šventei atvežtu, skirtu bendram naudojimui instrumentu.

             Bažnyčios varpai, skelbiantys šventės pradžią, pačioje bažnyčioje daugelio taip ir nebuvo išgirsti, o ir kaip išgirsi, juk bažnyčia buvo sausakimša, nes joje susirinko daugiau kaip 200 giesmininkų su savo vadovais, tėveliais, kurie paskutinę akimirką dar turėjo perduoti svarbias pastabas, o vaikai ir jaunimas, susitikę seniai nematytus draugus, turėjo apsčiai įspūdžių. Beje, ir mūsų ansamblio viena iš narių A.Paukštaitytė, vos prieš keletą dienų sugrįžusi iš darbų Norvegijoje, pasiprašė vykti drauge ne vien tik tam, kad padėtų giedoti, bet ir tam, kad susitiktų su draugais. Šventės pradžioje grojo jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras, buvo skaitomas Dievo žodis, meldžiamasi, susirinkusius pasveikino LELB vyskupas M.Sabutis, Dievo žodžio apmąstymu dalinosi parapijos kun. R.Šemeklis. Giesmių giesmelės atidarymas prasidėjo programa “Saugiausias gyvenimo uostas”, kurią atliko Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčios vaikų choras ir vaikų darželio “Bitutė” ugdytiniai. Po jų su savo giesmėmis ir kūriniais pasirodė šventės dalyviai: iš toliau ir iš arčiau atvykusių parapijų solistai, duetai, ansambliai ir orkestrai. Šventėje dalyvavo Agluonėnų pagrindinės  mokyklos merginų ansamblis, Biržų ev.reformatų bažnyčios jaunimo ansamblis, lietuvininkų bendrijos vaikų folkloro ansamblis “Vorusnėlė”, Šilutės, Plikių-Dovilų ir Klaipėdos pučiamųjų instrumentų orkestrai, Šilalės Jono Tartylavičiaus, Marijampolės, Jurbarko, Kretingos, Žemaičių Naumiesčio, Priekulės, Pagėgių, Vilniaus parapijų ansambliai, solistai ir duetai, Plikių-Dovilų, Tauragės Martyno Mažvydo, Klaipėdos parapijų chorai. Šventės pabaigoje buvo pasveikinti ir apdovanoti visi vadovai ir jų kolektyvai, įteikiant suvenyrus vadovams, saldų prizą – kolektyvams. Šventės metu buvo ne tik klausoma kitų atliekamų kūrinių, bet buvo giedamos ir bendros giesmės kartu.

             Pasibaigus šventei, po bendros nuotraukos prie bažnyčios šventės dalyviai buvo pamaitinti pietumis. O po pietų jau reikėjo galvoti apie kelionę į namus, tačiau prieš išvykstant dar aplankėme Vanagų kapines, kuriose palaidoti žymūs Mažosios Lietuvos žmonės. Vienas iš jų Vanagų parapijos kunigas ir bažnyčios statytojas Emilis Rudolfas Hugo Bleweissas, kuris mokė ir globojo rašytoją I.Simonaitytę, tikriausiai ją Vanagų bažnyčioje ir konfirmavo. Apie tai, kad I.Simonaitytė yra konfirmuota Vanagų bažnyčioje šventės metu kalbėjo jos giminaitė. Kitas žymus Vanagų parapijos kunigas Kristupas Lokys. Prieš paskyrimą į Vanagus šis kunigas dirbo misijose Indijoje, o būdamas Vanagų parapijos kunigu rūpinosi lietuviškų knygų ir laikraščių leidyba, buvo vienas iš diakonijos “Sandora” įkūrėjų. Vanagų kapinėse taip pat palaidoti ir I.Simonaitytės giminaičiai - jos kūrinių prototipai. Dauguma mūsų vaikų bene pirmą kartą savo akimis pamatė Mažosios Lietuvos senovinius antkapinius ženklus - krikštus.

 

 

             Aplankius kapines, būtų buvę neteisinga nesustoti ir prie I.Simonaitytės gimimo vietos. Apžiūrėjus ir nusifotografavus prie I.Simonaitytės gimimo vietą ir jos parašytus kūrinius žyminčios medinės skulptūros išvykome į namus.

 

 

             Šių metų “Giesmių giesmelės” šventei mūsų parapijos vaikus paruošė vadovė I.Žebrauskienė, į šventę vaikus nuvežė A.Kmieliauskas. Nuoširdus Jiems ačiū. 

            

             Jau galima pažiūrėti ir šventės video reportažą.

 

X tarptautinis sakralinės muzikos festivalis              

 

 

Sekminių šventė

 

             Gegužės 31 d. parapijos tikintieji susirinko į Sekminių pamaldas. Po pamaldų  visi buvo pakviesti į parapijos svetainę, kur buvo parodytas trumpas vaikų spektaklis. Šis spektaklis buvo ne tik pamokomasis, bet kartu visiems suteikė ir daug juoko.

 

 

                 Po spektaklio choristai su parapijos kunigu išvyko į Vištyčio parapiją. Čia tikintieji taip pat laukė Sekminių pamaldų, bet šįkart tikrai ypatingų, nes šių pamaldų metu vyko ir konfirmacija. Marijampolės parapijos choristai vadovaujami, F.Lokominos, šią šventę papuošė giesmėmis.

             Sužinoti daugiau apie Vištyčio parapiją galima apsilankius parapijos internetiniame puslapyje.

 

 

 

Giesmių šventė Juodkrantėje

 

             Birželio 6 d. parapijos choristai dalyvavo Giesmių šventėje, kuri vyko Juodkrantėje.

 

 

Konfirmacijos šventė

 

             Šiais metais Šv.Trejybės pamaldos Marijampolės bažnyčioje buvo didelė šventė. Tikintieji susirinko į šventines Šv.Trejybės ir konfirmacijos pamaldas.  Šią dieną bendruomenė išaugo penkiais visateisiais nariais, kuriems buvo suteiktas leidimas priimti Šv.Vakarienės sakramentą. Jaunuoliai šiai dienai ruošėsi nuo rugsėjo mėnesio lankydami konfirmantų pamokas. Jose studijavo M.Liuterio “Mažąjį katekizmą”, Bibliją, susipažino su Bažnyčios istorija, liturgija.

 

 

Šeimų stovykla Vištytyje

 

 

                 Šiais metais liepos 10 – 12 dienomis pirmą kartą organizuota krikščioniška stovykla šeimoms. Į ją susirinko 57 stovyklautojai iš trijų parapijų: Marijampolės, Virbalio ir Vištyčio. Jauniausias stovyklautojas buvo vos pusantrų metų amžiaus, o vyriausia - 81 metų. Susidarė dvi beveik panašaus dydžio grupės: 25 vaikai ir 32 suaugę.

             Šioje stovykloje rytais ir vakarais stovyklautojai rinkdavosi į pamaldėles, kuriomis buvo pradedama ir užbaigiama diena. Dienos metu su suaugusiais buvo skaitomos Biblijos ištraukos apie šeimą, diskutuojama ir aptariama, kiek ir kuo šiandien mes esame panašūs į šeimas, apie kurias mums pasakoja Biblija, o kuo skiriamės, kokios yra šeimos vertybės. Tuo metu, kai suaugusieji karštai diskutuodavo, kaip turėtų gyventi krikščioniška šeima, vaikai savo supratimą apie šeimą įvairiausiomis spalvomis (kas kreidelėmis, kas dažais, o kas dažytomis rankomis) pavaizdavo  popieriuje. Vaikams atlikti savo sumanymus padėjo vadovė Vytauta. Virbalio parapijos choro vadovė Irma iš stovyklautojų subūrė du chorus: suaugusių ir vaikų. Repeticijų metu mokytasi naujų giesmių. Vadovė Valė su keletu stovyklautojų paruošė trumpą vaidinimą apie tai, kaip per darbus šiandien neberandama laiko šeimai. Ši šeimų stovykla pasibaigė pamaldomis Vištyčio liuteronų bažnyčioje.

             Už gražią šeimų stovyklą dėkojame mūsų rėmėjams, o jais buvo Vokietijos Rheinland diakonija bei seseriška Refrath parapija.

             Daugiau nuotraukų

 

Netektis

 

             “Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.” Rom 10,13

             Gerta Lydija Aleksejeva gimė 1933 m. kovo 14 d. Dambavos km. 2009 m. liepos 11 d. Jūrėje, sulaukusi 76 metų amžiaus, buvo pašaukta amžinybėn. Jos liūdi dukra su šeima, sūnus, anūkės, dvi seserys. Palaidota Marijampolės naujose kapinėse.

 

Konfirmantų  viešnagė Norvegijoje

 

             Liepos 16 - 21 dienomis mūsų parapijos konfirmantai lankėsi seseriškoje Lesja parapijoje. Konfirmantams tai buvo pirmoji kelionė lėktuvu, o kai kam ir pirma kelionė traukiniu. Taip iš Vilniaus į Oslą, iš Oslo į Dombås visą dieną keliavo mūsų devynių asmenų grupė. Dombås traukinių stotyje mūsų jau laukė kunigė Hilsen Jorunn, kurios pagalba vakarop mes pasiekėme nakvynės vietą - Bjorli miestelį. Su šiuo miesteliu, jo apylinkėmis mes susipažinome kitą dieną, kai kopėme į šalimais esančius kalnus. Visiems konfirmantams pažintis su kalnais buvo pirmoji, tačiau tikrai ne pati smagiausia, nes pareikalavo fizinių jėgų, kurių, pasirodė, nėra tiek daug, kiek norėtųsi. Savo užsibrėžtą tikslą tądien įvykdėme, t.y. pasiekėme vieną iš galimų viršūnių, aplankėme ežerą ant kalno, pamatėme Bjorli ir jo apylinkes nuo kalno višūnės. Vakare tų pačių kalnų grožį (tik žiemą) teko matyti šiose apylinkėse sukurto filmo “Haris Poteris” scenose. 

 

 

             Kitą dieną aplankėme karaliaus Eystein atminimui pastatytą bažnyčią, arba kitaip dar vadinamą piligrimų, ir netoli jos dirbančias mūsų parapijietes Anetą ir Rasvitą. Po pietų bažnyčioje ir parapijos namuose klausėmės bažnyčios choro surengto koncerto. Sekmadienio rytą pratęsėme pažintį su apylinkėmis apžiūrėdami netoliese įsikūrusį vandens malūnų muziejų. Vėliau vyko pasiruošimas pamaldoms ir vakarui po pamaldų. Į pamaldas buvo sukviesti ne tik vietiniai parapijiečiai, bet ir apylinkėse dirbantys lietuviai. Pamaldos vyko dvejomis kalbomis: lietuvių ir norvegų. Bažnyčioje buvo parodytas mūsų parapijietės Anetos atliekamas mono šokio spektaklis “Tebūnie”. Po pamaldų parapijos namuose vyko bendras vakaras. Jo metu mūsų konfirmantai parodė spektaklį “Nojaus arka”, vėliau norvegai buvo mokinami lietuvių liaudies šokių bei vaišinami mūsų paruoštais lietuviškais šaltibarščiais. Pirmadienio dieną mūsų grupė praleido kalnuose pas ūkininkus, kur taip pat buvome pavaišinti tradiciniais norvegų patiekalais.

             Už šią nepamirštamą kelionę esame dėkingi seseriškos parapijos kunigei Hilsen Jorunn. Ji pasirūpino, kad tokia kelionė įvyktų. Esame nuoširdžiai dėkingi mūsų kelionės pagrindiniam rėmėjui Sinodui, o taip pat aukomis parėmusioms Lesja ir Lesjaskog parapijų taryboms bei Anne Marie Lien Sønstebø.

            

 

Valdovų rūmai

 

             Liepos 26 dieną po pamaldų grupė parapijiečių išvyko į Vilnių. Ten buvo aplankyti atstatomi Valdovų rūmai. Mūsų ekskursiją vedęs gidas išsamiai papasakojo apie rūmų istoriją, jau atliktus ir dar būsimus statybos darbus bei rūmų paskirtį.

 

 

Santuoka

 

             2009 m. rugpjūčio 15 d. Dievo ir liudininkų akivaizdoje amžinai mylėti vienas kitą prisiekė Kęstutis Apanavičius ir Simona Račickaitė. Tikime, kad jauniesiems išpildant savo priesaikas, Dievo palaiminimas, suteiktas jų santuokai ir gyvenimui kartu iki mirties, juos lydės amžinai.

 

 

Netektis

 

             “Mes juk žinome, kad, mūsų žemiškosios padangtės būstui suirus, mūsų laukia Dievo pastatas, ne rankomis statyti amžinieji namai danguje.” 2Kor 5,1

             2009 m. rugpjūčio 15 d., eidamas 62 metus, iš šio laikino pasaulio amžinybėn buvo pašauktas Klesevičius Klemensas. Gyvenimo kelyje jis paliko žmoną, du sūnus, brolį ir seserį su šeimomis. Palaidotas Šunskų kapinėse.

 

Penki krikštai

 

             Tikrai neeilinis įvykis, kai mūsų maža parapija susirenka ne tik į sekmadienio pamaldas,  bet jose meldžiasi už penkis naujus krikščionis, naujus Bažnyčios narius. Sveikiname į mūsų bendruomenę atėjusius naujus Kristaus mokinius ir tikimės keliauti toliau kartu pasirinktu gyvenimo keliu. 

 

 

KITAS PUSLAPIS