Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box: Text Box: ”Visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui” 
										Kol 3,17

2015 metai

Nauji Viešpaties Metai sutikti Palangoje

Nors sausio 3 d. Lietuvoje, o ypač vakarinėje jos dalyje, siautė audra, tai nesutrukdė gyvai evangelikų liuteronų tradicijai – pirmąjį naujųjų metų šeštadienį gausiai susirinkti pamaldose ir drauge sutikti naujus Viešpaties metus.
Pirmosios 2015-ųjų Lietuvos evangelikų liuteronų pamaldos vyko Palangos bažnyčioje, kurioje į bendrą visos LELB šventę renkantis tikintiesiems buvo girdėti ne vieno nuostaba, kokia jauki ir graži yra ši bažnyčia. Kai kurie iš kitų parapijų atvykę liuteronai šiuose 2012 m. liepos 14-ąją pašventintuose maldos namuose lankėsi pirmą kartą.
Bendrose naujų Viešpaties metų sutikimo pamaldose Palangoje susirinko didžioji dalis Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios kunigų: Mindaugas Dikšaitis, Liudvikas Fetingis, Mindaugas Kairys, Vaidas Klesevičius, Jonas Liorančas, Valdas Miliauskas, Juozas Mišeikis, Reinholdas Moras, dr. Darius Petkūnas (klebonas), Romas Pukys, Karolis Skausmenis, Remigijus Šemeklis, Edikas Šulcas, Saulius Varanavičius, Mindaugas Žilinskis ir vyskupas Mindaugas Sabutis, o taip pat liuteronų kunigas iš Kanados, NATO oro policijos misiją vykdančių Zokniuose dislokuotų Kanados karališkųjų karinių oro pajėgų kapelionas kpt. Gerson Flor. Žinia, dauguma mūsų kunigų gyvena Vakarų Lietuvoje, mat čia – didžiausia liuteroniškų parapijų koncentracija, taigi susirinkti Palangoje daugeliui buvo paranku ir dėl patogios geografinės padėties.
Pamaldose daug giedota, išklausytas kaip visuomet žmogui artimas vyskupo M. Sabučio pamokslas, skambėjo Ingos Petkūnienės atliekama vargonų muzika.
Po pamaldų buvo pristatyta nauja Klaipėdos universiteto (KU) garbės daktaro ir Parmos universiteto (Italija) profesoriaus Guido Michelini ir KU Baltistikos centro vyresniojo mokslo darbuotojo kun. doc. habil. dr. Dariaus Petkūno knyga „Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija“.
Guido Michelini yra italų kalbininkas, filologas, tyrinėjantis baltų kalbotyrą. Ši knyga – ne pirmoji, kurioje profesorius tyrinėja lietuviškas liuteronų giesmes. Pasak profesoriaus, pirmasis žingsnis antologijos sudarymo link buvo žengtas per jo viešnagę Lietuvoje 2012 metais, kuomet susitikę su kun. D. Petkūnu jiedu ėmė rinkti giesmes planuojamam jų bendram darbui: „Siekėme, kad būsimasis skaitytojas galėtų susidaryti pakankamą vaizdą apie XVIII a. pirmojoje pusėje lietuvių liuteronų paskelbtų kūrinių poetinę vertę ir turinį“, – sakė prof. G. Michelini, kuris stebino susirinkusiuosius puikia lietuvių kalba.
Knygos pristatyme dalyvavusi KU Baltistikos centro direktorė doc. dr. Lina Petrošienė dėkojo knygos autoriams ir akcentavo liuteroniškų giesmių ir giesmynų tyrinėjimo svarbą šiuolaikiniam žmogui.
Prof. G. Michelini ir dr. D. Petkūno išleistoje knygoje „Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija“ kartu su vokiškais originalais skelbiamos 45 liuteronų giesmės, priklausančios tai religinei poezijai, kuri užėmė išskirtinę vietą XVIII a. pirmosios pusės lietuvių literatūroje. Panašaus pobūdžio kūriniai turėjo ypač dominti kunigą Kristijoną Donelaitį (1714–1780), gyvenusį tokiu laiku, kai lietuviškoji poezija, išskyrus šnekamajai tradicijai priklausančias liaudies dainas, dar buvo vien religinė. Būtent todėl jie galėjo prisidėti prie „Metų“ autoriaus poetinės kalbos ir vaizduotės brendimo, palikdami tam tikrus jo kūryboje atsekamus pėdsakus.
Antologijos giesmių kontekstas ir vaidmuo aptariami trijuose įvadiniuose straipsniuose, kuriuos parašė autoritetingi lietuvių liuteronų literatūros ir teologinių tradicijų tyrinėtojai Guido Michelini, Žavinta Sidabraitė ir Darius Petkūnas.
 
Edita Valinčienė
Nuotraukos autorės
„Lietuvos evangelikų kelias“, 2015 Nr.1-2
Pasaulio Liuteronų sąjungos vadovas aplankė Lietuvą
 
PLS vadovas vyskupas dr. Munibas A. Younanas su Lietuvos liuteronų bažnyčios kunigais 2015 01 28
Didysis Penktadienis

2015 04 03 Penktoji stotis. 
Simonas Kirėnietis padeda Viešpačiui Jėzui Kristui nešti kryžių

Viešnagė Norvegijoje

2015 04 10-20 
Martos ir Simon santuoka

2015 05 02 
25 metų parapijos atkūrimo ir 20 metų bažnyčios atstatymo jubiliejų paminėjimas

2015 05 162015 05 17Šeimų stovykla Vištytyje rugpjūčio 7-9 d.