Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

2006 metai

 

    Trys Karaliai - dosnūs ir linksmi

             Praėjusį savaitgalį šventėme vieną iš spalvingiausių Kalėdų laikotarpio švenčių - Tris Karalius. Gražių šios dienos tradicijų laikosi Marijampolės evangelikai liuteronai, tad sausio 8-ąją parapijos tikintieji bei svečiai ir buvo pakviesti į nuotaikingą renginį.

            

Marijampolės profesinio rengimo centro ansamblis

 

             Po sekmadienio pamaldų evangelikų liuteronų parapijos svetainėje vykęs suėjimas buvo puikus pavyzdys, kokia turėtų būti tikinčių žmonių bendruomenė. Ir maldoje - kartu, ir prie stalo - drauge. Žinoma, kai vienoje vietoje susirenka tiek daug talentingų, linksmų ir Dievą mylinčių žmonių - tikriausiai kitaip ir būti negali. Šįkart pasidalinti Kalėdų džiaugsmu į šventę atėjo ir būrelis neįgalių žmonių iš Marijampolės išsėtinės sklerozės draugijos, buvo pakviestos dvi daugiavaikės marijampoliečių -  Bulotų bei Žukauskų - šeimos. Marijampolės profesinio rengimo centro ansamblis, vadovaujamas Fridos Lokominos, savo koncentrą pradėjęs lyriška ir graudoka daina, vėliau kaip reikiant davė garo! Daug gerų emocijų visiems sukėlė mįslių minimo konkursas, kurio dalyviams, žinoma, atiteko prizai. Renginio organizatoriai tik skėsčiojo rankomis, kadangi kai kurie šventės momentai vyko patys savaime, be jokio išankstinio surežisavimo. Daugeliui netikėtos, tačiau labai šiltai priimtos buvo poeto Stanislovo Kazimiero Urbanavičiaus skaitomos savos kūrybos eilės, nuskambėjo pamokanti istorija apie tai, kaip derėtų melstis „Tėve mūsų“ maldą...

             Na, o šventės pabaigoje prapliupo tikras kalėdinių dovanų lietus. Trijų Karalių vaidmenyje atsidūręs kunigas Vaidas Klesevičius bei jo pagalbininkės, apdovanojo šventėje dalyvavusius vaikus bei svečius. Daugiavaikėms šeimoms buvo įteiktos Marijampolės evangelikų liuteronų parapijos dovanos - mikrobangų krosnelės, o visi vaikai gavo tarptautinės organizacijos „Samariečio krepšys“ iš Vokietijos atsiųstas dovanėles.

 

Prie bendro vaišių stalo

 

             Tačiau netgi ne pačios dovanos sekmadienį buvo svarbiausia. Tikrasis džiaugsmas yra tada, kai supranti, jog Dievas suburia žmones draugėn. O kai su Jo vardu keliaujame kasdienybės užkaboriais - šviesiau pasidaro.

 

                                                                                                              A.KALINAUSKIENĖ

 

2006 01 22 d. vyko ekumeninis Marijampolės krikščioniškų bendruomenių jaunimo susitikimas, kuris prasidėjo bažnyčioje su giesmėmis ir maldomis. Artimesnis bendravimas toliau tęsėsi prie bendro stalo parapijos svetainėje, kalbant apie jaunimo veiklą parapijose, giedant giesmes. Jaunimas iš Katalikų bažnyčios parodė nedidelį vaidinimą.

 

Ekumeninis susitikimas

 

             2006 01 29 d. vyko visuotinis parapijos narių susirinkimas, kuriame buvo išklausyta kunigo, parapijos pirmininkės ir revizijos komisijos ataskaitos apie praėjusius metus ir išrinkti nariai į parapijos tarybą ir revizijos komisiją. Po susirinkimo įvyko pirmasis posėdis, kurio metu buvo pasiskirstyta pareigomis. Parapijos taryba: parapijos pirmininkė R.Klesevičienė, pavaduotojas V.Strazdauskas, sekretorė I.Gustaitienė, finansininkė A.Jukelienė, narys A.Kmieliauskas. Parapijos revizijos komisija: pirmininkė N.Mikalauskienė, sekretorė V.Matusevičienė, narė J.Strazdauskienė.

 

Visuotinis parapijos narių susirinkimas

 

2006 05 18 d. su  “Vaikų Kalėdos” akcija dovanėlėmis buvo aplankytas Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis “Žilvitis”. Čia buvo perduota 189 dovanėlės.

 

Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis “Žilvitis”

 

 2006 04 12 d. klubas “Šarma” į svečius buvo pasikvietęs katalikų kunigą A.Kanapką, kuris kalbėjo apie 10 Dievo įsakymų.

 

 

 2006 04 19 - 20 d. parapiją aplankė kunigai iš Estijos

 

 

2006 04 23 d. vaikai parodė velykinį vaidinimą

             
2006 m. balandžio 28 – gegužės 3 d. parapijos choras aplankė seserišką Alundos parapiją

 

 

2006 05 06 d. Giesmių giesmelė Alkiškių bažnyčioje

 

          

             2006 06 03 d. Giesmių šventėje Šilutėje dalyvavo ir Marijampolės parapijos choras

             2006 06 04 d. vyko Šv.Dvasios atsiuntimo ir konfirmacijos pamaldos, kuriose išpažinę tikėjimą ir priėmę Šv.Vakarienės sakramentą visateisiais parapijos nariais tapo Paulius Paliokas ir Emilė Mačiūtaitė.

 

 

2006 06 11 d. MLB generalinio sekretoriaus dr.R.Stahl vizitas

 

 

2006 06 18 d. vyko Kapinių šventė

 

 

Bergisch Gladbach ir Grand Canyon vizitas 2006 m. liepą

 

 

             2006 m. liepos 31 - rugpjūčio 3 dienomis buvo organizuota krikščioniška vaikų ir jaunimo stovykla „Vištytis 2006“.

 

 

Neškime vieni kitų naštas...

             Dažniau Kauno gatve vaikštantys marijampoliečiai dar vasarą pastebėjo gražiai uždengtą naują Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčios bei parapijos namų stogą. Čia  septynis mėnesius darbavosi  UAB “Vidara” statybininkai. Pusę lėšų, reikalingų šiems darbams skyrė Marijampolės savivaldybė, kitą dalį paaukojo seseriška Lipės krašto bažnyčia, Martyno Liuterio Sąjunga iš Vokietijos, Kurtas Vėlius iš Amerikos, seseriška Alundos parapija iš Švedijos, seseriška parapija iš Bergisch Gladbach (Vokietija), seseriška parapija iš Alborgo (Danija) bei Marijampolės parapijiečiai.

            

Padėkos pamaldos sėkmingai pakeitus stogą 2006-09-24

 

             Rugsėjo 24-ąją, sekmadienį, Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko Padėkos pamaldos Dievui ir visiems žmonėms, prisidėjusiems prie bažnyčios ir parapijos namų stogo keitimo darbų. Kreipdamasis į susirinkusius kunigas Vaidas Klesevičius dėkojo statybininkams ir valdžios atstovams už paramą ir triūsą, kurio rezultatais bendruomenė labai džiaugiasi. Evangelikų liuteronų bažnyčioje ir parapijos namuose vyksta ne tik tikėjimo apeigos. Šis pastatų kompleksas yra ir Marijampolės miesto kultūrinis centras, jame organizuojamos įvairios parodos, koncertuoja vietiniai ir užsienio atlikėjai. Todėl naujas stogas ne tik džiugins praeivių akį, bet ir viduje leis jaustis saugiai. Kunigas V.Klesevičius minėjo, jog savo jėgomis evangelikų liuteronų parapija tokių darbų niekaip nebūtų galėjusi atlikti. Pasidalinta rūpesčių našta yra lengvesnė, tad „nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą“Gal.6,2. Atsiliepdamas į Šventojo Rašto žodžius jis ragino tikinčiuosius melstis už miesto valdžią, už žmones, priimančius svarbius sprendimus.

             Evangelikų liuteronų parapijos bendruomenė simboliniais suvenyrais apdovanojo Marijampolės miesto merą V.Brazį, UAB „Vidara“ generalinį direktorių V.Kemeraitį, Marijampolės savivaldybės vyriausiąjį paminklosaugininką G.Kuncaitį bei darbų vykdytoją R.Kemeraitį. Laimindamas pamaldų dalyvius kunigas Vaidas Klesevičius visiems linkėjo ir ateityje uoliai darbuotis Dievo garbei ir žmonių gerovei.

                                                                                                                     A.Kalinauskienė

 

 

             2006 m. spalio 1 d. vyko Pjūties padėkos šventės pamaldos, o po jų parapijos svetainėje prie bendro stalo visi dalinosi metų derliumi, suruoštomis vaišėmis. Ypač visus sužavėjo šiai šventei A.Bukanienės iškeptas ir papuoštas pyragas

 

 

             2006 m. gruodžio 16 dieną ketvirtą kartą Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko teatrinė šventė “Plačiai atsidarykite, amžinosios durys” Ps.24,9.

 

             Šiais metais vėl gavus finansinę paramą iš Siegfried Scharer (Vokietija), buvo vykdomas labdaringas projektas “Pensininkai padeda pensininkams Rytų Europoje”. Už gautą paramą buvo nupirkta maisto produktai, suruošti kalėdiniai paketai ir aplankyti 46 pensininkai.

 

 

Vaikų padaryta prakartėlė papuošė altorių ir pasakojo Kalėdų istoriją