Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

 

 

             Šis tekstas perspausdintas iš Konsistorijos Reikalų Vedėjo pranešimo mok.V.Šalkauskui 1940 m. vasario 24 d. Kalba netaisyta.

 

Kalvarijos filija

 

             Kalvarijos apylinkėje evangelikai gyvena nuo reformacijos laikų. Gyvendami katalikų tarpe, savos bažnyčios ilgą laiką neturėjo. Yra žinių, kad apie 1750 m., evangelikai, neturėdami savos bažnyčios Kalvarijoje, pamaldoms rinkdavosi pas privačius žmones evangelikus. Vėliau Kalvarijoje evangelikai įsteigė parapinę mokyklą ir maldos namus, kuriuose pamaldas atlaikydavo atvažiuojantis kunigas, o jo nesant, buvo laikomos naminės skaitytinės pamaldos. Metrikacija buvo vedama pas Rymo katalikų dvasininką pagal veikiančius įstatymus iki 1835 metų.

             1828 m. Kalvarijos evangelikai liuteronys išsirūpino iš rusų valdžios žemės sklypą prie Kauno-Varšuvos plento, be to, iš karalienės Aleksandros Feodorovnos gavo 1000 lenkų guldenų pašalpos bažnyčios statybai. Ant to sklypo stovėjo mūrinis sandėlis, kuris buvo manyta perdirbti į bažnyčią. Sumanymas buvo beveik įvykdytas, bet nelaimei, prasidėjo 1830 metų sukilimas, “Krakosmetis” ir darbas buvo sutrukdytas, nes sandėlis buvo panaudotas sukilėlių ir vėliau jų malšintojų, rusų, reikalams.

             “Krakosmečiui” pasibaigus 1833 m. Kalvarijos ev.liuteronys suskato galutinai pasistatyti sau bažnyčią. Kunigo Lango pastangomis minėtas sandėlis buvo nugriautas ir kitoje vietoje iš naujo pradėta statyti bažnyčią, kuri buvo galutinai užbaigta 1838 m. rugsėjo mėn. 25 d., tą dieną bažnyčia buvo ir įšventinta.

             Evangelikų skaičiui didėjant, bažnyčią reikėjo padidinti, kas buvo padaryta 1890 m. Bažnyčia kapitaliai buvo atremontuota 1938 m. švenčiant šimto metų sukaktį, kurią paminėjo didelis skaičius parapijiečių. Ta proga pamaldas atlaikė lietuvių kalba kun. Julius Stanaitis ir vokiečių kalba kun. Emilis Eichelbergeris.

             Kalvarijos ev.liut. parapiją administravo šie kunigai:

Kun. Langas nuo 1830-1838 m.

Kun. Grabovas 1838-1859 m.

Kun. Bergmanas 1859-1870 m.

Kun. Padelkis 1870-1874 m.

Kun. Pastanocis 1874-1893 m.

Kun. Eichelbergeris 1894- - m.

 

             Dabar parapija turi daugiau kaip 1500 narių.

             Pastaba: Žinios imtos iš Kalvarijos parapijos kronikos.

 

 

1940 m. konfirmantai