Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

2008 metai

 

Trijų Karalių šventė

 

             Sausio 6 d. po pamaldų parapijos svetainėje vyko tradicinė Trijų Karalių šventė, į kurią susirinko ne tik parapijiečiai, bet ir nuolatiniai šios šventės dalyviai bei svečiai F.Lokominos vadovaujami kolektyvai bei išsėtinės sklerozės klubo nariai. Tądien skambėjo daug dainų. Susirinkusieji į šventę ne tik pasivaišino prie bendro stalo, pabuvo drauge, prisiminė praėjusius metus, šventes, bet daugumai teko ir pašokti. Tad į namus žmonės skirstėsi tikrai su gera nuotaika, o išsėtinės sklerozės klubo nariai ir su dovanomis.

 

 

Sekmadienis po Velykų

 

Velykų sekmadienį dažnas mūsų pabūti kartu po pamaldų parapijos svetainėje  neturime laiko, pas vienus atvažiuoja giminės ar pažįstami, kiti patys išvažiuojame kur nors pasisvečiuoti. Tad ne pirmi metai, kai pabūti drauge ir pasidalinti Velykų dvasia parapijos svetainėje susirenkame sekmadienį po Velykų. Ta proga vaikai visus pralinksmino parodydami spektaklį pagal Vytauto V.Landsbergio pasaką “Arklio Dominyko meilė”. Vėliau ypač vaikai su užsidegimu varžėsi kiaušinių ridenimo rungtyse. Laikas praleistas kartu prabėgo kaip viena akimirka.

 

 

Antroji konfirmantų grupė iš Lesja

 

Balandžio 12 - 15 d. parapiją aplankė jau antroji konfirmantų grupė iš Lesja (Norvegijos). Sekmadienis su svečiais prasidėjo pamaldomis. Jose buvo meldžiamasi, giedama ir skaitomas Dievo žodis norvegų ir lietuvių kalba. Po pamaldų parapijos svetainėje vyko bendravimas su svečiais domintis, kuo panašus ir skirtingas yra mūsų gyvenimas Lietuvoje ir Norvegijoje. Vėliau svečiai ir dalis mūsų parapijos vaikų drauge nuvykome į Druskininkus, kur keletą valandų praleidome vandens pramogų parke. Drauge praleistas sekmadienis tapo tikru poilsiu kūnui ir sielai.

Prasmingai buvo praleistas ir pirmadienis. Svečiai aplankė Marijampolės apskrities vaikų globos namus, susipažino, kokiomis sąlygomis čia gyvena vaikai. Artimesnė pažintis ir bendravimas vėliau persikėlė į futbolo aikštę, kur buvo sužaistos draugiškos rungtynės. Atsisveikinimo vakaras su konfirmantais vyko parapijos svetainėje. Choro vadovė svečiams pademonstravo lietuviškus instrumentus ir suteikė galimybę pabandyti sugroti skudučiais. Tačiau pati smagiausia dalis buvo lietuvių liaudies šokiai, kuriuos, nori nenori, teko šokti visiems.

 

 

 

Giesmių giesmelė 2008

 

Ankstyvą gegužės 3 d. rytą su mūsų parapijos jaunaisias giesmininkais išvykome į Kretingalės bažnyčią. Tądien Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko tradicinė Motinos dienai skirta vaikų ir jaunimo evangeliškų giesmių šventė “Giesmių giesmelė 2008”. Nuvykome sėkmingai su vienu sustojimu pusiaukelėje užsipilti kuro ir užkasti. Atvykome laiku, tad dar prieš prasidedant renginiui suspėjome  ir parepetuoti. Šventė, prasidėjusi vyskupo M.Sabučio ir Kretingalės kunigo S. Varanavičiaus malda ir sveikinimo žodžiais, truko net 4 valandas, nes suvažiavo daugiau kaip 250 dalyvių, t.y. 18 kolektyvų iš 13 parapijų. Aišku, tokios trukmės renginys tikras išbandymas vaikams, bet, kadangi vyksta tik kartą per metus, smagu pamatyti ir išgirsti kitus bei patiems pasirodyti.

 

 

Mūsų kelionė neužsibaigė tik sudalyvavimu šventėje, bet atvykus tokį kelio galą nuvažiom dar truputį prie jūros į Palangą. Nors jau ir nelabai norėjosi girdėti muzikos, kuri keitėsi kas penki žingsniai su kavinės užrašu, bet buvom priversti tai iškęsti, kad galėtum išgirsti natūralią jūros bangų muziką. Čia, laiko atžvilgiu, negalėjom sau leisti daug, bet ir tos kelios minutės buvo gera atgaiva kūnui ir sielai prieš tolimą kelionę namo. Įspūdžių daug, jėgos išseko ir vienas po kito jaunieji giesmininkai pakeliui namo sumigo.

Kitą sekmadienio rytą ištvermingiausi dar kartą susirinko jau savoje bažnyčioje ir pamaldų metu giesmėmis pasveikino savo mamas.

 

Svečiai iš Lesja savivaldybės

 

Gegužės 30-31 d. Marijampolės miesto dienose lankėsi daug svečių iš susigiminiavusių miestų. Tarp jų buvo ir Lesja savivaldybės delegacija, kuri prieš išvykdama iš miesto bei šalies birželio 1 d. dalyvavo mūsų bažnyčioje vykusiose pamaldose. Sveikinimo žodžius ir pamokslą pasakė kunigė Jorunn Raddum. Po pamaldų su svečiais dar bendravome parapijos svetainėje prie bendro stalo. Lesja savivaldybės meras Per Dag Hole mielai papasakojo apie Lesja savivaldybę bei atsakė į visus mūsų paprapijiečiams kilusius klausimus.

 

 

 

Ekumeninis giedojimo ir studijų seminaras Gosau

2008 m. birželio 23 – liepos 7 d.

 

Kalnų, giliųjų ežerų ir Mocarto, Bacho bei Mendelsono muzikos garsų dermė pavergė dviem savaitėms mus (kun. M.Žilinskį su žmona Laura ir kun. V.Klesevičių su žmona Vale), dalyvavusius ekumeniniame giedojimo seminare Austrijoje, Gosau mieste. Nebe pirmus metus žmonės iš Lietuvos Lauros Matuzaitės (LEBMS valdybos pirmininkės) ir rėmėjo Walter Sohn, sekretorės Gudrun Curle dėka turi galimybę pajusti Dievo kūrinijos (gamtos ir muzikos sandermės) žavesį ir nuostabą Jo akivaizdoje. Manau, kad ši nuostaba kiekvienais metais yra ta pati ir tuo pačiu kitokia. Juk jau Herakleitas yra pasakęs, jog į tą pačią upę neįmanoma įbristi du kartus. Todėl nuoširdžiai dėkojame visiems žmonėms, suteikusiems mums džiaugsmą, kuriuo sugrįžę galime dalintis ir su kitais.

 

 

Suaugusių Biblijos stovykla

 

             Liepos 15 - 16 d. Vištyčio bažnyčioje buvo suorganizuota pirmoji suaugusių Biblijos stovykla. Joje dalyvavo 19 narių iš Vištyčio ir Marijampolės parapijų. Dvi dienas buvo ištrūkta iš daugeliui įprastos kūniškos rūpesčių kasdienybės ir su Dievo žodžiu, malda, giesme ieškota poilsio kūnui ir sielai.

             Stovykla prasidėjo pamaldomis Vištyčio bažnyčioje. Po bendrų pietų toliau vyko Biblijos studijų, maldos ir giesmės valandos. Dėl techninių priežasčių vakare suplanuota filmo peržiūra apie M.Liuterio gyvenimą neįvyko, bet tai buvo geras  laikas pabendravimui ir pasidalinimui dienos įspūdžiais.

 

            

             Antrą dieną bažnyčia buvo išmainyta į nuostabią Dievo kūriniją. Ryto metą nuvykome į Šilelio mišką prie šaltinio, kurio vanduo, kaip tikima, turintis gydančių galių. Šioje vietoje ryto malda, Dievo žodžiu ir giesme pradėjome naują dieną. Vėliau buvo aplankytas Pavištyčio piliakalnis, kur giesmėmis pagarbinome Viešpatį už nuostabią Jo kūriniją. Laisvą laiką moterys sumaniai išnaudojo - suspėjo prisirinkti vaistažolių.

             Stovyklą užbaigėme padėkos pamaldomis Vištyčio bažnyčioje. Mūsų padėka buvo Dievui už nuostabiai praleistą laiką su Juo, kuris suteikė mums poilsį ir jėgų mūsų kūnui ir sielai, už artimesnę pažintį su tikėjimo broliais ir seserimis. Iš stovyklos išvykome sustiprinę savo tikėjimą, susipažinę daugiau su Biblija ir įgiję patirties, kad mūsų kasdieniniame gyvenime įmanoma atrasti laiko maldai ir Dievo žodžiui. Mes išsiskirstėme vildamiesi, kad,  jei tokia Dievo valia, galbūt ir kitais metais susitiksime panašioje Biblijos stovykloje su tais pačiais ir naujais tikėjimo broliais bei seserimis, kuriuos Dievas pašauks per mus, per mūsų gyvenime  skelbiamą Dievo žodį.

             Ši stovykla buvo suorganizuota gavus Prisikėlimo liuteronų bažnyčios (JAV)  Gyvenimo aukos fondo paramą. Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams ir meldžiame jiems ir jų parapijai Dievo palaimos.

 

Vištytis 2008

 

2008 m. rugpjūčio 4 - 6 d. prie Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčios vyko krikščioniška vaikų vasaros stovykla „Vištytis 2008“. Į ją susirinko 28 stovyklautojai nuo 5 iki 15 metų amžiaus iš Vištyčio, Virbalio ir Marijampolės parapijų. Biblijos studijų, giedojimo, dramos bei kūrybinių užsiėmimų metu vaikai su keturiais stovyklos vadovais skaitė ir apmąstė, bandė nupiešti ar kitaip pavaizduoti, kurti ir suvaidinti, kas mums ir kitiems yra malda, kaip su malda arba be jos mes gyvename.

 

Seseriškos parapijos vizitas

 

             Šią vasarą rugpjūčio 7-11 d. mūsų parapiją aplankė seseriškos Refrath parapijos atstovai. Jau pirmąjį vakarą parapijos svetainėje vyko susitikimas ir bendravimas su parapijiečiais, buvo prisimintas pernai metų mūsų parapijiečių vizitas į Refrath, skambėjo dainos ir giesmės. Penktadienio dieną svečiai aplankė Kauną ir Birštoną, o šeštadienį - “Suvalkijos” pensionatą bei pabuvojo tarptautinėje gyvosios archeologijos dienoje - “Kirvakalnio” festivalyje. Sekmadienio rytą Marijampolės bažnyčioje su svečiais vyko bendros pamaldos. Jose pamokslą sakė Refrath parapijos kunigė Marion Rauber. Po pamaldų trumpai pabendravę su parapijiečiais svečiai lydimi parapijos kunigo V.Klesevičiaus išvažiavo į dar vienas pamaldas, kurios vyko Vištyčio bažnyčioje. Iš Vištyčio pakeliui į Marijampolę dar buvo sustota Virbalio bažnyčioje. Čia įvyko susitikimas ir pabendravimas su šios parapijos žmonėmis. Paskutinis atsisveikinimo vakaras vyko parapijiečių Jukelių sodyboje. Jo metu ne tik dar kartą buvo susėsta prie vieno bendro vaišių stalo, bet daug kartų teko nuo jo pakilti, nes  choro vadovei F.Lokominai paėmus į rankas akordeoną prasidėjo ne tik dainos, bet ir liaudies šokiai bei rateliai.

 

 

             Šio vizito metu su svečiais buvo aptartas ir tolimesnis parapijų bendradarbiavimas. Pirmiausia buvo sutarta, kad rugpjūčio 24 d. Marijampolės ir Refrath parapijose bus skaitomi tie patys Dievo žodžiai, giedamos giesmės ir meldžiamasi už seserišką parapiją bei tolimesnę bendrystę. Nemažai buvo kalbėta apie Marijampolės bažnyčios ir parapijos namų numatytą vykdyti pamatų hidroizoliacijos bei kitus projektus.

 

Konfirmacijos ir bendrystės pamaldos

 

             Rugpjūčio 24 d. bažnyčioje vyko šventinės konfirmacijos pamaldos. Jose sąmoningai savo krikščioniškąjį tikėjimą išpažino ir pasižadėjo toliau pagal jį gyventi Jonas Fetingis, Ugnė Agnė Lokominaitė, Gytis Mazuravičius. Šiems jaunuoliams buvo suteiktas leidimas pirmą kartą priimti Šv.Vakarienės sakramentą. 

 

 

             Šios pamaldos buvo ypatingos dar ir tuo, kad bendru sutarimu Marijampolės ir Refrath (Vokietija) parapijose šį sekmadienį buvo skaitomi tie patys Dievo žodžiai, giedamos giesmės ir meldžiamasi už seserišką parapiją bei tolimesnę bendrystę.

 

Mokiniai ir mokytojai su Dievo palaiminimu išlydėti į mokyklas

 

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį mokiniai ir mokytojai susirinko į tradicines išlydėjimo į mokyklas pamaldas. Grupė mokinių, vadovaujami Valės Klesevičienės, šiai progai paruošė programą, kurios metu vaikai sakė eilėraščius, o Taurinta Klesevičiūtė pagiedojo keletą giesmelių, kurias išmoko vasarą Klaipėdoje vykusio giedojimo seminaro metu. Pamaldų pabaigoje kunigas visus mokinius ir mokytojus  sukvietė prie altoriaus, kur kiekvienas buvo palaimintas. Taip su giesme, malda, Dievo žodžiu ir palaiminimu mokiniai ir mokytojai buvo išlydėti į naujuosius mokslo metus.

 

 

Pjūties padėkos pamaldos

 

Pirmąjį spalio sekmadienį bažnyčioje vyko pjūties padėkos pamaldos. Po jų parapijos svetainėje su parapijiečiais bendravo kandidatas į LR Seimo narius, svečias Paulius Uleckas. Su jubiliejiniu 60 metų gimtadieniu buvo pasveikintas parapijos narys ir choristas A.Arla, kuriam buvo įteiktos gėlės ir sugiedota choro giesmė. Vaikai pasakos “Ropė” motyvu parodė trumpą spektaklį, kaip yra sprendžiamos problemos parapijoje. Spektaklio metu parapijos pirminkę vaidinanti anūkė Taurinta spręsti parapijos problemą vieną po kito kvietė prie stalų sėdinčius parapijoje dirbančius žmones. Parapijos problemą spręsti pasisiūlė ir svečias P.Uleckas. Taip bendromis jėgomis buvo išrauta ropė (išspręsta problema). Išsprendus parapijos problemas buvo dalinamasi šių metų derliumi, vaišinamasi parapijiečių iškeptu plokštainiu, pyragais ir sausainiais. Prie vaišių stalo šiai šventei sukurtą eilėraštį paskaitė A.Bukanienė.

 

 

Amžinybės, mirusiųjų prisiminimo sekmadienis

 

Lapkričio 23 d. parapija giesme ir malda prisiminė savo artimuosius, tikėjimo brolius ir seseris, kuriuos Viešpats pasišaukė amžinybėn. Kunigo perskaitytas Richard Hermann vardas ir pavardė tądien daugumai buvo išgirstas pirmą kartą, bet, kaip paaiškėjo iš paminėtų faktų, tai yra buvęs šios parapijos tikintysis, dar prieš karą krikštytas ir konfirmuotas Marijampolės bažnyčioje. Visa tai buvo sužinota Richard Hermann artimųjų dėka. Jie nusprendė paaukoti Marijampolės bažnyčiai, kurioje velionis gavo pirmąsias Dievo malonės dovanas.

Nuoširdžiai užjaučiame visus artimuosius ir kartu dėkojame už tikrai prasmingą įamžinimą, atvertusį mūsų parapijos dar nežinomą istorijos lapą, o jame šiandien įrašyta ne vien sausa istorija, bet tikėjimo istorija, padėka Dievui.

Už visą suteiktą informaciją esame dėkingi Arthur Hermann, kuris pasirūpino savo dėdės atminimu atsiųsdamas jo gyvenimo biografiją, kurią pateikiame.  

 

 

1921 09 11 - 2008 09 15

 

             Rugsėjo 15 d. mirė Richard Hermann, ilgametis Miuncheno LB apylinkės pirmininkas. Jis buvo palaidotas rugsėjo 18 d.  Ismaninge, gausiai dalyvaujant lietuviams. Velionis gimė Šunskuose, ūkininko šeimoje. Gimnaziją lankė Marijampolėje. 1941 m. repatrijavo į Vokietiją, 1942 m. gavo leidimą grįžti į Lietuvą. 1944 m. paimtas karuomenėn dalyvavo Berlyno gynyboje, kur pateko į sovietų nelaisvę. 1947 m. paleistas į Lietuvą, grįžo į gimtinę, bet pastebėjęs, kad saugumas renka žinias apie jį, pakeitęs pavardę, persikėlė į Klaipėdą, kur pokary buvo saugiau. Čia sukūrė šeimą ir dirbo statybos inžinieriumi ir matininku. 1959 m. persikraustė Vokietijon į Miuncheną, kur dar kartą studijavo matavimą ir gavęs diplomą iki pensijos dirbo Bavarijos matavimo valstybinėje įstaigoje. Aštuntame ir devintame dešimtmetyje vadovavo Miuncheno LB apylinkei, kuri tuomet buvo viena iš pačių gyviausių: veikė šeštadieninė mokyklėlė, šokių grupė, kasmet buvo surengiama nemažai renginių.   Prisidėjo prie keletos studijų savaičių ruošimo, jose dažnai dalyvavo ir pats. Su žmona Vincenta buvo labai svetingi. Daugelis lietuvių iš Lietuvos ir užjūrių buvo pas juos apsistoję. Eidamas Miuncheno LB apylinkės pirmininko pareigas labai rūpinosi kiekvienu nariu, su visais gerai sugyveno, taip kad ir apylinkėje nevyko jokių vaidų. Paskutinius dvejus metus sirgo. Jį globojo dukra Violeta, padėjo sūnus Alfredas ir anūkai.

 

Šventoji šeimyna

 

             Meninio ugdymo būrelio narių Lauros ir Paulos Šidagyčių sukurta kompozicija “Šventoji šeimyna” pabuvojo Marijampolės moksleivių kūrybos centro surengtame konkurse ”Netradicinė eglutė”, o Kūčių pamaldoms sugrįžo prie bažnyčios altoriaus.