Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

2007 metai

 

 

             2007 01 07 d. Trijų karalių šventę sutikome kartu su išsėtine skleroze sergančiais žmonėmis, socialiai remtina šeima bei dviem F.Lokominos vadovaujamais kolektyvais.

 

 

             2007 01 17 d. A.Šlyterienė pakvietė moteris  į meninio ugdymo būrelį, kurio metu mokė verti karoliukus

 

 

             2007 01 28 d. vyko visuotinis parapijos narių susirinkimas

 

 

             2007 02 19 d. vaikai buvo mokomi daryti kaukes

 

 

             2007 03 25 d. atvyko pirmoji konfirmantų grupė iš Lesja

 

 

             2007 04 04 d. vaikai mokomi marginti kiaušinius

 

 

             2007 04 06 d. Didįjį penktadienį Kristaus kančios istoriją skaitė A.Paukštaitytė ir E.Mačiūtaitė

 

 

             2007 04 15 d. vaikai parodė vaidinimą pagal V.V.Landsbergio “Kiaušinių pasakos”

 

 

             Vaikai mokomi nerti karoliukus

 

 

2007 m. gegužės 5 - 6 dienomis aplankė 8 žmonių delegacija iš Nordberg parapijos

 

 

             Vaikų spektaklis skirtas mamoms

 

 

             2007 05 12 d. Giesmių giesmelėje Saugų ev.liuteronų bažnyčioje

 

             Jungtinis lietuvių – švedų ansamblis

 

2007 m. gegužės 18-21 dienomis mus aplankė Alundos parapijos jaunimo choras.

 

 

             2007 05 21 d. Vaikai mokomi grafikos ir antspaudavimo meno

 

            

             2007 m. birželio 6-10 d. Refrath parapijos kvietimu devynių asmenų grupė iš Marijampolės parapijos aplankė savo seserišką parapiją bei dalyvavo bažnyčios dienose Kiolne. Šio vizito metu buvo surengtas susitikimas su Bergisch Gladbach miesto meru, aplankyta Bona.

 

 

             2007 06 07 d. parapijos vaikai dalyvavo edukaciniame renginyje “Praeities klodai – žydintys sodai”, kurio metu parodė spektaklį “Vilko popieriai”

 

 

2007 m. liepos 22-24 dienomis buvo suorganizuota Vištyčio stovykla

 

 

2007 m. rugpjūčio 01 – 06 d. kun. V.Klesevičius ir V.Klesevičienė kartu su Marijampolės savivaldybės atstovais lankėsi Lesja savivaldybėje

 

 

2007 m. rugsėjo 2 d. vyko pamaldos skirtos vaikų išlydėjimui į mokyklas

 

 

             2007 m. rugsėjo 13 -16 dienomis kun.V.Klesevičius lankėsi Alundos parapijoje, kurioje tuo metu vyko vyskupo vizitacija

 

 

             2007 09 30 d. Pjūties padėkos šventei

 

 

             2007 m. spalio 25-28 d. kun. Freddy Christensen ir jo sūnaus viešnagė

 

Ką žinome apie evangelikus liuteronus?

 

             Atsakymą į šį klausimą buvo galima išgirsti neseniai Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčioje vykusiame renginyje, kuriame šios parapijos žmonės miesto visuomenei pristatė savo bendruomenės veiklą bei tikėjimo principus. Tikriausiai ne tik svečiai, bet ir patys liuteronai išgirdo daug įdomios ir naudingos informacijos apie šios bažnyčios istoriją bei dabartį.

             Renginį Šventojo Rašto žodžiais pradėjęs Marijampolės evangelikų liuteronų parapijos kunigas Vaidas Klesevičius sakė, jog bažnyčios pavadinime žodis evangelikai reiškia, jog savo misija jie laiko Kristaus Evangelijos skelbimą ir ja pagrįstą mokymą bei gyvenimą, o liuteronų vardas priskirtas pagal didžiojo XVI amžiaus Bažnyčios reformatoriaus iš Vokietijos Martyno Liuterio vardą. Evangelikų liuteronų bažnyčia savo mokymo ir gyvenimo pagrindu pripažįsta 66 protokanonines Šventojo Rašto knygas, kurias aiškindama, laikosi bendrų krikščionių Apaštališkojo, Nikėjiškojo ir Atanaziškojo tikėjimo išpažinimų bei savų išpažinimo raštų: Augsburgo konfesijos, Augsburgo konfesijos apologijos, Šmalkaldeno nuostatų, veikalo „Apie popiežiaus valdžią ir primatą“, dr. M.Liuterio Mažojo ir Didžiojo Katekizmų bei Santarvės formulės. Kaip minėjo kunigas V.Klesevičius, su kitomis krikščionių bažnyčiomis evangelikus liuteronus  jungia Triasmenio Dievo – Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios išpažinimas, Dekalogas, Viešpaties malda „Tėve mūsų“, Apaštališkasis, Nikėjiškasis ir Atanaziškasis tikėjimo išpažinimai, Šventasis Raštas, Gerosios Žinios - Evangelijos - pasauliui skelbimas, didžiosios krikščionių šventės – Kalėdos, Velykos, Šeštinės, Sekminės, Bažnyčios istorija, liturgija, krikščioniškosios vertybės ir maldos vienybė.

             Evangelikų liuteronų bažnyčia švenčia du Sakramentus: Krikštą ir Šventąją Vakarienę (priimamą duonos ir vyno pavidalu, kurie, tikima ir mokoma, yra ne simbolis, bet tikras Kristaus kūnas ir kraujas). 12-14 m. krikštyti jaunuoliai konfirmuojami, patys išpažindami krikščioniškąjį tikėjimą ir patvirtindami Krikštą. Šioje bažnyčioje pamaldos vyksta pagal Liuterio reformuotą Romos katalikų bažnyčios liturgiją, gausu muzikos – vargonų, chorų ir visų parapijiečių kartu giedamų giesmių.

             Evangelikų liuteronų bažnyčia Lietuvoje yra viena iš devynių tradicinių religinių bendruomenių, kurią šiuo metu sudaro apie 20 tūkstančių tikinčiųjų, susiskirsčiusių į 54 parapijas. Šios bažnyčios aukščiausia institucija Lietuvoje yra Sinodas (kunigų ir parapijų atstovų pasauliečių visuotinis susirinkimas), kuris išrenka vykdomąją instituciją – Konsistoriją ir priima bei patvirtina pagrindinį bažnytinės teisės dokumentą – Statutą. Vienintelis vyskupas Mindaugas Sabutis reziduoja Vilniuje.

             Kunigas Vaidas Klesevičius susirinkusius taip pat supažindino su Evangelikų liuteronų bažnyčios atsiradimo istorija bei jos pradininku M.Liuteriu. Beje, pats M.Liuteris priešinosi žodžio liuteronų atsiradimu bažnyčios pavadinime, nes tai esąs ne jo mokymas: „Prašau vadinti mane krikščioniu“- sakė jis. M.Liuteris buvo Romos katalikas, augustinų vienuolis, teologijos daktaras, siekęs reformuoti Bažnyčią ir raginęs atsigręžti į Evangeliją. Tradiciškai Reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 d., kai Visų šventųjų šventės išvakarėse M.Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios durų prikalė garsiąsias 95 tezes lotynų kalba, kviesdamas polemikai. Vėliau jis buvo Katalikų bažnyčios ekskomunikuotas. Ir nors linkstama Liuteronų bažnyčios pradžia laikyti XVI-ąjį amžių, jie save suvokia ne kaip „naują“, bet kaip visuotinės regimosios ir neregimosios Bažnyčios dalį, turinčios pradžią Kristuje.

             Evangelikų liuteronų Bažnyčioje nėra kunigystės ir santuokos sakramentų (santuoka sutvirtinama Dievo žodžiu ir malda; į kunigus įšventinama – ordinuojama), nėra privalomo kunigų celibato (dauguma kunigų turi šeimas), neprivaloma ir kol kas gana retai praktikuojama ausinė išpažintis. Mergelė Marija ir šventieji laikomi tikėjimo, atsidavimo ir ištikimybės Viešpačiui pavyzdžiais, bet jie negarbinami ir jiems nesimeldžiama. Remdamiesi Biblija, šventaisiais liuteronai vadina visus krikštytus tikinčiuosius. Taip pat neaukojamos ir šv. Mišios - švenčiamos pamaldos, dažniausiai su Šventąja Komunija. Dar vienas skirtumas, palyginti su katalikų bažnyčios mokymu - nėra skaistyklos doktrinos. Tikima, kad tikėję Dievą užmigusieji yra ramybėje pas Viešpatį.

             Evangelikai liuteronai nepripažįsta ir popiežiaus institucijos. Ši bažnyčia yra ne hierarchinė, bet demokratinė institucija. Skatinama visų tikinčiųjų kunigystė – kad kiekvienas skelbtų ir liudytų Kristaus Evangeliją, kad tai nebūtų suvokiama tik kaip kunigų „darbas“. Tiesa, M.Liuteris, nuosaikusis reformatorius, suvokęs pavojų, kai „bet kas“ imasi aiškinti Dievo žodį, įspėjo: „Šventąjį Raštą aiškinti gali tik tas, kuris moka hebrajų, graikų ir lotynų kalbas“. Visos Liuterio teologijos ašimi laikomas mokymas apie išteisinimą vien tik per tikėjimą, t. y. žmogus išteisinamas tikėjimu, be įstatymo darbų“ (Rom 3,28). Geri darbai suvokiami kaip būtini, neišvengiami, gyvo tikėjimo vaisiai, bet ne priemonė išganymui įgyti.

             Renginio dalyvius supažindinęs su Liuteronų bažnyčios principais plačiąja prasme, kunigas Vaidas Klesevičius pristatė ir Marijampolės evangelikų liuteronų parapiją. Ji įkurta 1819 m., 1835-aisiais buvo pradėta statyti dabartinė bažnyčia. 1941 metais dalis parapijiečių repatrijavo į Vokietiją, dalis buvo ištremta į Sibirą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990 m. gegužės 5 d. Lidijos Narušienės namuose įvyko pirmosios atkuriamosios parapijos pamaldos, o birželio 27 d. Marijampolės savivaldybėje įregistruota evangelikų liuteronų religinė bendruomenė. 1995-aisiais pašventinta atstatyta ir naujai suremontuota bažnyčia.

             Šiuo metu Marijampolės  evangelikų liuteronų parapija jungia apie 200 tikinčiųjų, kurie gyvena ne tik Marijampolėje, bet ir Kazlų Rūdoje, Ąžuolų Būdoje, Kalvarijoje, Vilkaviškyje, Alytuje. Vaikai ir jaunimas turi galimybę lankyti liuteronų tikybos pamokas, parapijoje veikia meninio ugdymo, dramos ir giedojimo būreliai. Vasaros metu organizuojamos krikščioniškos stovyklos, o rudenį - visų Lietuvos evangelikų liuteronų parapijų jaunimo teatrų festivalis. Suaugusieji parapijos nariai kiekvieną ketvirtadienį renkasi į Biblijos studijas, o nuo 2001 m. parapijoje veikia pagyvenusių žmonių klubas „Šarma“.

             Pažintinio renginio metu susirinkusiems koncertavo parapijos choras, vadovaujamas Fridos Lokominos. Daug gražių žodžių apie juos išsakė kunigas V.Klesevičius. Na, o vadovė Frida pasidžiaugusi kolektyvo susiklausymu bei aktyvumu pristatė kiekvieną jo dalyvį bei supažindino su repertuaru. Renginyje dar buvo demonstruojamos skaidrės apie parapijos gyvenimą, jaunimo atstovė Aneta Paukštaitytė šokio spektaklyje „Tebūnie“ perteikė pasaulio sukūrimo istoriją, ir kaip jau įprasta šioje parapijoje, visi jaukiai pabendravo prie vaišių stalo.

             Taigi Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčios durys ir šios bendruomenės žmonių širdys atviros visiems ir visada. Tuo įsitikino ne vienas marijampolietis, nes štai jau keletą metų ši bažnyčia mūsų mieste yra žinoma ir kaip aktyvus kultūros židinys - joje nuolat vyksta dvasiniai renginiai, sakralinės bei kitokios rimtosios muzikos koncertai.

Aldona KALINAUSKIENĖ

 

2007 m. gruodžio 15 d. parapija surengė prisistatymą Marijampolės visuomenei