Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

Vaikai ir jaunimas

 

             Atsikūrus parapijai, vaikai ir jaunimas iš karto įsijungė į parapijos veiklą  kartu su tėvais dalyvaudami pamaldose, giedodami įkurtame parapijos chore. 1992 m. buvo įkurtas atskiras vaikų choras, kuriam ėmė vadovauti F. Lokomina. Sugrąžinus parapijai pastatus, įsikūrė sekmadieninė mokykla, kurioje su vyresniaisiais pradėjo dirbti tikybos mokytoja L. Liorančienė, o su mažaisiais - O.Kaluškevičienė. Vėliau į darbą su jaunimu įsijungė V.Kaluškevičius, kuris įkūrė jaunimo klubą. Jaunimas rinkdavosi giedoti bei studijuoti Šv. Raštą. Kalėdų, Velykų, Motinos dienos bei kitų švenčių progomis vaikų ir jaunimo programas pradžioje ruošdavo sekmadieninės mokyklos mokytojos kartu su choro vadove. Vėliau į šį darbą įsijungė teologijos studentė D. Radzevičiūtė. Užsimezgus ryšiams su seseriška Nordbergo parapija iš Norvegijos, 1994 m. ir 1995 m.  buvo suorganizuotos jaunimo vasaros stovyklos prie Vištyčio ežero. 1996 m. Jurgežeriuose Teologijos centro studentų bendromis jėgomis buvo suorganizuota kita vasaros jaunimo stovykla.

            

 

             Šiuo metu su vaikais ir jaunimu parapijoje dirba kun. V. Klesevičius ir jo žmona V. Klesevičienė. Kadangi vaikų nėra daug ir visi skirtingo amžiaus, su jais nėra dirbama atskirai. Bendrai susitelkiama, ruošiant įvairias programas, statant spektaklius. Teologiškai lavinti stengiamasi meninėmis priemonėmis, jiems “suprantama kalba” (giedojimas, Biblijos studijos, vaidyba, šokis). 2001 m. prie Vištyčio ežero buvo  suorganizuota stovykla su jaunimu iš Danijos. Nuo 2002 m. vaikų ir jaunimo stovyklos kiekvienais metais rengiamos prie Vištyčio liuteronų bažnyčios. Mūsų jaunimas 2002 m. buvo pakviestas artimesniai pažinčiai į Daniją, o 2004 m. į skautų stovyklą Švedijoje. Nuo 2001 m. vaikai ir jaunimas įsitraukė į labdaringos organizacijos “Samariečio krepšys” organizuojamą projektą “Vaikų Kalėdos”. Su “Vaikų Kalėdų” projektu 2003 m. buvo aplankytos Vištyčio ir Virbalio parapijos bei mokyklos, Suvalkijos pensionatas. 2003 m. siekiant skatinti ir lavinti vaikų bei jaunimo kūrybinius gebėjimus Marijampolės bažnyčioje pradėtas rengti bendras visoms liuteroniškoms parapijoms teatrinis festivalis. 2006 m. parapijoje pradėjo veikti meninio ugdymo būrelis.

             Laukiame norinčių įsijungti į vaikų ir jaunimo grupės veiklą!

 

· Dramos būrelis

· Meninio ugdymo būrelis

· Stovyklos

· Teatrinis festivalis