Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

2000 metai

 

Šeštadieniais kunigas V.Klesevičius ir žmona V.Klesevičienė su parapijos jaunimu rinkosi studijuoti Bibliją.

 

Sausio 30 d. – parapijos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kurio metu ataskaitas pateikė kun.Vaidas Klesevičius, parapijos pirmininkė Rūta Klesevičienė ir revizijos komisijos ataskaitą perskaitė I.Gustaitienė. Buvo kalbama apie tai, kad sumažėjo parapijos narių skaičius, nes nemažai parapijiečių išvyko gyventi į Vokietiją. Susirinkimo metu buvo išrinkta nauja parapijos taryba: R.Klesevičienė (pirmininkė), I.Gustaitienė (pavaduotoja), L.Liorančienė (kasininkė), N.Mikalauskienė (parapijos revizijos komisijos pirmininkė), E.Janulevičienė (parapijos revizijos komisijos sekretorė), V.Rudaitienė (parapijos revizijos komisijos narys). Priimtas nutarimas, kad į parapijos tarybą bus renkami asmenys iki 65 metų amžiaus.

 

Gavėnios metu kunigas parapijiečius kvietė į Biblijos vakarus.

 

VELYKOS – jas parapijos merginos, vadovaujamos Valės Klesevičienės, sutiko prisikėlimą improvizuotu šokiu (tai buvo naujas jaunimo išbandytas žanras).

 

 

Antrą Velykų dieną įvyko kun. V.Klesevičiaus aptarnaujamos Virbalio bažnyčios atstatymo darbų palaiminimo pamaldos. Jose dalyvavo vyskupas J.Kalvanas, kun. M.Kairys, kun. V.Klesevičius ir svečiai iš Gusevo (Gumbinės). Šventinių pamaldų metu giedojo Marijampolės parapijos choras.

 

Gegužės 6 d. Marijampolės bažnyčioje koncertavo pučiamųjų ansamblis iš Vokietijos.

 

 

Vaikų ir jaunimo giesmių šventė vyko gegužės 13d. kun.R.Moro aptarnaujamoje Vanagų bažnyčioje, kuri mena žymią Mažosios Lietuvos rašytoją I.Simonaitytę. Parapijos jaunimas turėjo puikią galimybę susipažinti su rašytojos gyventomis vietomis, buvo aplankytas I.Simonaitytės memorialinis muziejus Priekulėje.

 

Birželio 18 d. antrą kartą vyko jau tradicija tampančios Kapinių šventės pamaldos.

 

 

Liepos 2 d. parapija šventė savo jubiliejų: prieš 10 metų buvo atkurta parapija ir prieš 5 metus atstatyta bažnyčia. Į šventines pamaldas atvyko daugybė atstovų iš seseriškų parapijų, kurių dėka Marijampolės parapija ir bažnyčia vėl gali gyvuoti (Norvegijos, Danijos, Švedijos, Vokietijos parapijų). Buvo pagerbti ir parapijiečiai, be kurių veiklos taip pat nebūtų atsikūrusi parapija - tai parapijos atkūrėja L.Narušienė (po 50 metų pertraukos sukvietusi Marijampolės apskrityje esančius liuteronus į savo namus), parapijos pirmininkė R.Klesevičienė, kuri, negailėdama jėgų ir laiko, uoliai ėmė rūpintis bažnyčios atstatymo darbais, nuolat visose srityse padedančios kasininkė L.Liorančienė, E.Janulevičienė ir kt.

Šventės proga kun.V.Klesevičius ir V.Klesevičienė parengė leidinį, supažindinantį su Marijampolės parapijos istorija, taip pat buvo paruoštas nuotraukų stendas, žymintis svarbiausius parapijos gyvavimo momentus.

 

Rugpjūčio 10 – 13 d. jaunimas noriai vyko į kasmetinę krikščioniškojo ir humaniškojo ugdymo stovyklą Būtingėje. Šiais metais ji buvo jau dvidešimtoji. Marijampolės jaunimo grupei vadovavo kun. V.Klesevičius su žmona Vale. Surengta buvo ir nedidelė ekskursija į Šventąją, kur jaunimas galėjo susipažinti su uosto liekanomis ir išvysti šokančių deivių skulptūrą (deja, nuotraukos neišliko). Pateikiame Renatos Šidagytės įspūdžius iš stovyklos.

 

Įspūdžiai iš Būtingės stovyklos

 

Šių metų rugpjūčio mėnesį buvau Būtingės stovykloje, o ten buvo ir gero, ir blogo…

Pirmiausia, Būtingės stovykloje man nepatiko anksti keltis. Vakare iki pat paryčių sėdi prie laužo, net nežinai, kada nueini miegoti, o ryte jau pusė aštuonių verčia iš “lovos”, mat pusryčių neliks. Gal ir todėl mes, suvalkiečiai, pusryčių eilėje rikiuodavomės kone paskutiniai. Pietūs – jau kas kita. Eilėje mes jau pirmieji, o maistas net vaidenasi (kai kas mėlynių uogienę su burokėliais supainiojo). O jau tie žemaičiai! Mums, išalkusiems, net didesnio pomidoro prie savo “firminių patiekalų” – įvairiausių košių – pagailėdavo.

O dabar apie gerus dalykus. Didžiausią įspūdį paliko patys žmonės. Jie visi (beveik visi) čia tokie draugiški, malonūs… O jau tie kauniečiai, geriausi mūsų draugai, buvo tokie šaunūs, tokie…

Patiko ir veikla būreliuose, koncertai, pamokymai – visa tai labai įdomu ir naudinga. Graži čia ir aplinka. Smagu buvo žaidimų aikštelėje, “Ežiuko namelyje” – gera čia sugrįžti po dešimties metų. Gerai leidome laiką Šventojoje. Pajūry tiek akmenų prisirinkau, jog maniau, kad mama iš namų “išvys”, skanus buvo ir jubiliejinis tortas.

Manau, šią Būtingės stovyklą aš ilgai prisminsiu, kadangi čia man pavyko nugalėti scenos baimę. Tikiuosi, kad ir kitais metais nuvyksiu į Būtingę.

 

                     

            

             Rugpjūčio 15–19 d. į Lietuvą atvyko oficiali Danijos dvasiškių delegacija: vyskupas Soeren Lodberg Hvas, kunigės Lone Hvejsel, Hanne Svensmark bei kunigai Niels Grymer, Villy Moelgaard bei Marijampolės liuteronams gerai pažįstamas, gerbiamas ir mylimas kunigas Freddy Christensen. Pirmiausia ši delegacija aplankė Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčią, kurioje tarnaujantis kun. M.Sabutis supažindino svečius su parapijos istorija. Buvo užkopta ir į Gedimino pilį bei apžiūrėta paroda “Krikščionybė Lietuvos mene”. Kitą dieną svečių grupė atvyko į Marijampolės   evangelikų liuteronų bažnyčią, kur vakare dalyvavo vakarinėse pamaldose, susitiko bei bendravo su parapijiečiais. Sekanti diena svečiams buvo tikrai varginanti, nes aplankyta Virbalio bažnyčia, vėliau drauge su kun. V.Kelertu apžiūrėta bebaigiama atstatyti Šakių bažnyčia. Kelionė čia dar nesibaigė, nes, aplankius Jurbarko statomą bažnyčią, delegacija nuvyko į Tauragę, kur Konsistorijoje susitiko su vyskupu J.Kalvanu bei kitais kunigais. Jau vakarėjant svečiai, dar užsukę į Batakių evangelikų liuteronų bažnyčią, iš jos išvyko į Klaipėdą. Klaipėdoje buvo aplankytas Klaipėdos universiteto Teologijos fakultetas, kur delegacijos laukė prof. H.Arnašius bei dėstytojas A.Baublys, kurie svečius supažindino su katedra ir jos studijų programa. Klaipėdoje danų delegacijos oficialus vizitas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje baigėsi, bet svečių prieš akis dar laukė kelionė ir keletos dienų viešnagė Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčioje.   

 

Rugpjūčio 27 – rugsėjo 15 dienomis Lietuvos kunigų delegacija lankėsi JAV.

Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Jonas Kalvanas, 11 kunigų bei keletas bažnyčios darbuotojų – 15 žmonių grupė, nuo rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 15 d. lankėsi Amerikoje. Ši grupė dalyvavo Concordia seminarijoje Ft. Wayne, Ind. vykusiame seminare “Bažnyčios misijos darbas Dievo sukurtame pasaulyje”. Daugeliui pirmą kartą esant Amerikoje, buvo sudaryta galimybė apsilankyti Čikagoje ir susipažinti su lietuviškomis evangelikų liuteronų parapijomis. Todėl rugsėjo 3 d. grupė, pasidalinusi į dvi dalis, dalyvavo pamaldose Ziono ir Tėviškės bažnyčiose. Ziono evangelikų liuteronų parapijos bažnyčioje, iškilmingose pamaldose, pamokslą pasakė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Jonas Kalvanas. Kartu su vyskupu šioje parapijoje lankėsi kunigai Saulius Juozaitis, Reinholdas Moras, Saulius Varanavičius, Mindaugas Dikšaitis ir kun. diak. Erikas Laiconas. Po pamaldų, parapijos klebonui kun. Jonui Juozupaičiui padėkojus vyskupui ir kunigams iš Lietuvos už pamaldų pravedimą, svečiai buvo pakviesti į salę pietums. Pietų metu svečiai iš Lietuvos prisistatatė parapijiečiams ir papasakojo, iš kur atvykę ir kurias parapijas aptarnauja Lietuvoje.

             Antroji dvasininkų dalis tą sekmadienį dalyvavo Tėviškės parapijos bažnyčioje. Parapijos klebonui vysk. Hansui Dumpiui išvykus, jį pavadavo kun. Valdas Aušra,    pravesdamas pamaldų liturgiją drauge su svečiais kunigais Ediku Šulcu, Vaidu Klesevičiumi, Mindaugu Kairiu, kun. diakonu Arūnu Žydaičiu bei teisininku Jonu Kairevičiumi. Pamokslą pasakė kun. Darius Petkūnas.

Po pamaldų ir Tėviškės parapijoje visi susirinko salėje pietums. Parapijos tarybos pirmininkui Kasparui Vaišvilai pasveikinus svečius, jie taip pat buvo pakviesti prisistatyti ir papasakoti apie jų parapijų džiaugsmus ir vargus.