Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

2003 metai

 

 

Sausio 5d. po pamaldų vyko Naujųjų metų sutikimas svetainėje. Parapijos vaikai parodė  spektaklį “Nojaus arka”. Tuo pačiu jaunieji artistai buvo apdovanoti akcijos “Vaikų Kalėdos” dovanomis. Naujiems metams paruošta programa vaikai pradžiugino ir Vištyčio bei Virbalio mokyklų moksleivius, taip pat kartu su parapijos choru  - “Suvalkijos” pensionato gyventojus.

 

 

Sausio 26d. vyko parapijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Į parapijos tarybą išrinkti šie nariai: R.Klesevičienė, L.Liorančienė, I.Gustaitienė, N.Mikalauskienė, V.Matusevičienė, V.Strazdauskas, V.Rudaitienė, V.Klesevičienė.

 

 

Meilės dieną paminėjome po pamaldų vaikų parodytu vaidinimu pagal V.Landsbergio “Pasaką apie žmogaus skausmą”.

 

     

            

             Tas pats vaidinimas buvo parodytas ir balandžio 26 dieną, dalyvaujant svečiams iš Norvegijos, Marijampolės vaikų namų auklėtiniams bei invalidų draugijos chorui “Gija”.

 

 

Choras “Gija”

 

Kovo 5 dieną, Pelenų trečiadienį, pradedant Gavėnios laikotarpį, buvo laikomos pamaldos su Šv.Vakariene. Pamaldos buvo 10 val., orientuojantis į vyresnio amžiaus žmones, jiems padedant atvykti. Lygiai taip pat ir Advento laikotarpiu stengiamasi sudaryti sąlygas atvykti į pamaldas Marijampolės rajone gyvenantiems vyresnio amžiaus žmonėms. Po pamaldų visi kviečiami prie bendro stalo.

 

 

Kovo 26 dieną svečiavosi delegacija iš Danijos, Viborgo miesto. Svečiai perdavė sveikinimus nuo minėto miesto seseriškos parapijos.

 

 

Ypatingai ruošėmės Šv.Velykoms. Didįjį ketvirtadienį, paminint Šv.Vakarienės įsteigimą, buvo laikomos pamaldos. Didįjį penktadienį Jėzaus kančią apmąstyti pamaldų metu pakvietė parapijos jaunimas, parodydamas literatūrinę kompoziciją pagal Par Lagerkvist “Barabas”. Didįjį šeštadienį ypatingai nuskaidrino sielas styginių sekstetas “Amazeo”, atvykęs iš Rygos.

 

 

Vaikų ir suaugusiųjų giesmių šventės – graži tradicija, skatinanti atgimti, giedant Dievui ir savo būčiai. Tik gaila, kad jaunieji mūsų giesmininkai “apsnūdo” ir nebedalyvauja minėtoje šventėje. Kodėl? – gali atsakyti tik jie patys. Tuo tarpu suaugusiųjų choras renkasi į repeticijas, gieda pamaldų metu, džiugina koncertais. Yra užsimezgęs gražus choro vadovės Fridos Lokominos ir choristų ryšys. Jie kartu ne tik dalyvauja parapijos veikloje, bet ir švenčia gimtadienius, sutinka Naujuosius metus, vyksta prie jūros. Birželio 7 dieną dalyvavo suaugusiųjų giesmių šventėje.

 

 

Konfirmacija – krikšto sandoros atnaujinimas. Šiais metais, Sekminių dieną, buvo konfirmuoti trys jaunuoliai, kurie ruošėsi dvejus metus: Juozas Paliokas, Karolis Vytautas Fetingis, Algirdas Mykolas Kaluškevičius. Konfirmantai tęsė tradiciją ir pasodino po augalą, puošiantį mūsų bažnyčią.

 

             Birželio 22 dieną vyko Kapinių šventė, kuri buvo pradėta pamaldomis bažnyčioje, vėliau buvo lankomi šiais metais išėjusiųjų R.Romeikos ir L.Narušienės kapai Marijampolės senosiose kapinėse.

             Tuo pačiu metu parapiją aplankė organizacijos “GAW” atstovas, kuris apžiūrėjo bažnyčios stogą bei išorę ir prižadėjo finansinę paramą remonto darbams.

 

 

Birželio 30 – liepos 7 dienomis parapijoje lankėsi skautų grupė iš Švedijos, Alundos parapijos. Parapijietės Laimos Mozūraitienės iniciatyva buvo surengta bendra lietuvių ir švedų skautų stovykla prie Iglės ežero. Iš parapijos dalyvavo 5 jaunuoliai. Švedų dėka mūsų jaunimas taip pat turėjo galimybę aplankyti Kauną, Vilnių bei Druskininkus. Grupę lydėjusi diakonė Ulla-Greta kartu su pagyvenusių žmonių klubo nariais lankėsi Vištytyje, Gražiškiuose, Virbalyje. Taip pat aplankė parapijiečius, nuvyko į “Suvalkijos” pensionatą ir senelių namus prie katalikų bažnyčios.

 

Liepos 12 dieną Kretingoje vyko parapijų aktyvų ir diakoninės veiklos atstovų susitikimas, kuriame buvo susipažinta, pasidalinta patirtimi, aptarti veiklos planai.

 

 

Liepos 13 dieną seseriška Bergisch Gladbach parapija Vokietijoje šventė 50 metų jubiliejų, kai buvo padėtas kertinis akmuo bažnyčios statybai Refrath. Dalyvauti šventėje buvo pakviesti parapijos kunigas Vaidas Klesevičius su žmona Vale.

 

 

Liepos 16 – 17 dienomis atvyko du kunigai su žmonomis iš Amerikos, Arizonos valstijos. Jie perdavė “New Covenant” parapijos norą užmegzti ryšius.

 

 

Liepos 31 – rugpjūčio 3 dienomis buvo organizuota jaunimo stovykla.

 

Rugpjūčio 4 dieną bažnyčioje koncertavo vaikų choras iš Vokietijos, Hagen ir Kreuztal miestų.

 

Rugpjūčio 9 – 10 dienomis atvyko delegacija iš Slovakijos, Velky Slavkov. Galbūt tarp mūsų ir šios parapijos užsimegs glaudesni ryšiai, nes ateinančių metų vasarą žadėjo atvykti koncertuoti minėtos parapijos choras.

 

Rugpjūčio 30 dieną mūsų parapijoje vyko akcijos “Vaikų kalėdos” organizatorių Marijampolės apskrityje susirinkimas. Buvo supažindinta su akcijos nuostatomis, pasikeitusiais reikalavimais, pasiskirstyta veikimo zonomis.

 

 

Rugpjūčio 31 dieną vykusių pamaldų metu buvo palaiminti moksleiviai ir mokytojai, besiruošiantys pradėti naujus mokslo metus. Parapija paruošė ir įteikė simbolines dovanėles. Moksleiviai savo ryžtą gerai mokytis akcentavo paruoštu vaidinimu pagal E.Mieželaičio “Zuikį Puikį”.

 

Rugsėjo 2-7 dienomis svečiavosi visiems jau gerai pažįstamas Georgas Festerlingas ir Alexandras Uhrichas iš Vokietijos, Bergisch Gladbach parapijos. Jie atvežė ir perdavė labdarą, aplankė Kauną, Vilnių, žadėjo toliau finansiškai remti dvi studentes.

 

            

             Spalio 5 dieną, Pjūties padėkos šventės metu, parapijiečius džiugino Marijampolės miesto ansamblis “Obuolukai”. Parapijos vaikai taip pat parodė nuotaikingą vaidinimą pagal V.Landsbergio “Obuolių pasakas”.

             Parapijos moterys kaip visuomet pakvietė prie vaišių stalo. Iš tiesų buvo labai džiugu pasidalinti savo darbo vaisiais.

 

 

Lapkričio 15 dieną pirmą kartą Marijampolėje buvo organizuotas renginys “Aš galiu”.

 

 

             Kalėdų rytą skambėjo parapijos choro giesmės, vaikai deklamavo eiles.