Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

Diakoninė veikla

 

 

Diakoninė veikla Marijampolės parapijoje vyksta nuo pirmųjų parapijos atsikūrimo metų. Stengiamasi padėti, kiek leidžia galimybės ir jėgos, kiekvienam, kuriam reikalinga pagalba. Greta parapijos kurti atskirą diakoninę organizaciją ar centrą nesiryžtama, kadangi parapija savo tikinčiųjų skaičiumi nėra gausi ( apie 200 narių).

 

 

Diakoninė veikla kyla iš pačios Bažnyčios, kiekvienos bendruomenės, kaip Kristaus kūno narės, misijos skelbti Evangeliją. Todėl patys tikintieji drauge su parapijos taryba ir kunigu priima sprendimus ir vysto diakoninę veiklą. Tokiai veiklai pradžią davė užsimezgę ryšiai su seseriškomis parapijomis Vokietijoje, Norvegijoje, Danijoje, Švedijoje, kurios savo labdara suteikė realią galimybę padėti vargstantiems. Tačiau tai buvo tik pradžia, pamoka, kvietimas mums patiems tęsti pradėtą darbą. Aišku, kad tikriausiai, norėdami suteikti pagalbą didesnei daliai žmonių, būsime priversti parapijoje dirbančius savanorius apjungti ir kurti diakoninį centrą, kuris šią veiklą galėtų dar geriau koordinuoti ir vystyti.

 

 

             Šiuo metu, kaip ir pačioje pradžioje, didžiausias dėmesys skiriamas neįgalių, vienišų, pagyvenusių bei ligonių lankymui namuose bei gydymo įstaigose. Tokiems žmonėms parapijos namuose ruošiamas maistas, kuris vėliau išnešiojamas į namus. Jiems taip pat stengiamasi padėti ir namų ruošoje. Kunigas aplanko suteikdamas Šv. Vakarienės sakramentą. Biblijos studijų grupė renkasi ne tik parapijos namuose, bet atvyksta ir į namus pas tuos, kurie nori skaityti Bibliją drauge, tačiau neturi galimybių atvykti dėl sveikatos ar dėl transporto problemų.

Parapijos vaikai ir jaunimas taip pat įsijungia ir prisideda prie įvairios labdaringos veiklos savo talentais. Vienas iš tokių projektų - tai įsitraukimas į akcijos „Vaikų Kalėdos“ vykdymą. Jame mūsų parapijos vaikai dalyvauja nuo 2001 m. Pirmiausi šios akcijos renginiai prasidėjo Marijampolės ir Virbalio parapijose, o vėliau išsiplėtė. 2003 m. šios akcijos renginiai buvo vykdomi ne tik visose trijose kunigo aptarnaujamose parapijose, bet ir Vištyčio bei Virbalio mokyklose. Kitais metais buvo pasirinktos Pajevonio ir Gražiškių mokyklos, o 2005 m. Marijampolės pradinė mokykla „Smalsutis“ bei vaikų lopšelis - darželis „Rūta“, 2006 m. Kalvarijos vaikų lopšelis - darželis "Žilvitis". Parapijos svetainėje “Vaikų Kalėdos” akcija buvo pakvietus bronchine astma sergančių vaikų klubo „Svajonė“ narius, cerebriniu paralyžiumi sergančius vaikus, Marijampolės vaikų dienos centro “Gelbėkit vaikus “ narius, “Pagalba vaikams” centro vaikus.

 

 

Mūsų pačių dalyvavimas akcijoje „Vaikų Kalėdos“ iš dalies buvo tik tam tikra prasme tarpininkavimas, kai mes patys gaudavome kalėdines dovanėles, kurias paruošę programą išdalindavome. Tačiau visa tai vėliau išsivystė į pačių organizuojamus kalėdinius projektus socialiai remtinoms, daugiavaikėms šeimoms, neįgaliems. Vienais metais paraginti parapijiečiai jau patys suruošė keletą dovanėlių, o kitais iš paaukotų pinigų buvo nupirkta tai, ko tiksliai reikėjo konkrečiai šeimai. 2006 m. dviem daugiavaikėms šeimoms buvo padovanota po mikrobangų krosnelę, 2007 m. – už parapijiečių aukas nupirktas dulkių siurblys.

 

 

 Tokie kalėdiniai renginiai tapo tradicija juos organizuojant parapijos svetainėje Trijų karalių proga pasikviečiant vieną ar dvi ne parapijiečių šeimas. Ši mūsų kalėdinė šventė choro vadovės ir jos sūnaus Dainiaus dėka tapo dar gausesnė, kai į ją  taip pat buvo pakviesti ir išsėtinės sklerozės klubo nariai, o į programą šioms šventėms įsijungė F.Lokominos vadovaujami aklųjų ir silpnaregių bei profesinio rengimo centro kolektyvai.

 

            

Tokie kalėdiniai renginiai neapsiribojo tik parapijos namais, bažnyčia, bet pasiekė ir Suvalkijos pensionato gyventojus, kurie aplankyti su parapijos choro ir vaikų programomis.

 

            

             2001 m. liepos 18 d. įsikūrė pagyvenusių žmonių klubas “Šarma”. Klubo nariai, kurių šiuo metu yra 17 žmonių, renkasi du kartus per mėnesį. Pasirinkę norimą temą, patys klubo nariai veda susirinkimus, kviečia lektorius, diskutuoja. Kartu yra švenčiamos bažnytinės šventės, narių gimtadieniai, dalijamasi gyvenimiška patirtimi, gilinamasi į tikėjimo tiesas, daug giedama, dainuojama. Rengiamos rankdarbių parodos, ruošiamas maistas, vaišinamasi savo keptais saldumynais. Klubas taip pat organizuoja ir bendras ekskursijas, išvykas į teatrus. Vieni kitiems padeda spręsti buitines problemas.

 

2005 m. parapijoje savanorystės pagrindu buvo įsikūręs “Pagalba vaikams” centras, kuriame socialinių problemų turinčių šeimų vaikams buvo sudarytos sąlygos pamokų ruošai, čia jie buvo maitinami, galėjo ugdyti savo kūrybinius sugebėjimus. Tik labai gaila, kad ši centro veiklą vėliau nutrūko dėl valdžios neskirto finansavimo, kuris nebuvo suteiktas, nes šią veiklą vykdantys asmenys neturėjo pedagoginio išsilavinimo.

 

2005 m. parapija prisidėjo prie dar vieno projekto įgyvendinimo, kurio iniciatoriai buvo Vokietijoje gyvenantys pensininkai. Jie nusprendė padėti pensininkams gyvenantiems Rytų Europoje. Už jų skirtus pinigus buvo nupirkti maisto produktai bei literatūra ir aplankyti pensininkai skirtingose mūsų apskrities vietose.

 

 

 Ateityje, suradus rėmėjų, planuojama pagyvenusių žmonių klubo veiklą plėsti ir įkurti dienos centrą su maitinimu bedarbiams, jų vaikams ir mažas pensijas gaunantiems žmonėms. Taip pat esant galimybėms planuojama kiekvieną dieną į namus pristatyti karštą maistą neįgaliems ir nepajėgiantiems ateiti į parapijos namus.