Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

Religinė, kultūrinė veikla parapijoje

1996 – 2000 m.

 

1996m. sausio 6d. į Marijampolės parapiją suvažiuoja kunigai iš visų liuteroniškų Lietuvos parapijų bendroms Evangelikų Liuteronų Bažnyčios įžengimo į Naujuosius metus pamaldoms. Šių pamaldų metu buvo pašventintas Marijampolės bažnyčios varpas ir iškeltasis bokšto viršuje kryžius. Po pamaldų giedojo Kauno evangelikų liuteronų parapijos choras.

Velykų dieną (balandžio 8d.) pamaldas laikė diak. V.Klesevičius drauge su reformatų kunigu iš Kauno J.Norvilu. J.Norvila po bažnyčios pašventinimo du kartus per mėnesį atvyksta į Marijampolę pravesti pamaldų.

Balandžio 20d. parapija vėl pilna svečių. Vyko suaugusiųjų bažnytinių chorų šventė, į kurią atvažiavo chorai iš Tauragės, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šilutės, Plikių, Dovilų. Šventėje kartu su visais dalyvavo ir Marijampolės parapijos choras. Kitą koncertą parapijoje gegužės 5d. savo mamytėms suruošė vaikai. Tais pačiais metais parapijoje įvyko dar viena šventė. Sekminių dieną, gegužės 26d., vykstant iškilmingoms pamaldoms ir jas laikant vyskupui J.Kalvanui, kunigui J.Norvilai ir viešniai iš Vokietijos kunigei A.Bendemann, konfirmuojama pirmoji konfirmantų laida naujai atstatytoje bažnyčioje. Tą dieną sąmoningai išpažinę savo tikėjimą pirmą kartą Šv.Vakarienės sakramentą priima 10 jaunuolių.

 

Pirmoji konfirmantų laida atstatytoje bažnyčioje

 

Po dviejų mėnesių, liepos 23-27d., padedant Teologijos centro studentams, savo jėgomis suruošta vasaros jaunimo stovykla Jurgežeriuose, kurios metu buvo studijuojama Biblija, mokinamasi giesmių.

 

Jaunimo stovykla Jurgežeriuose (1996 07 23 – 27)

 

Kitą mėnesį parapija sulaukia brangaus svečio - Išeivijos vyskupo iš Čikagos Hanso Dumpio, kuris kartu su parapijos diakonu praveda pamaldas.

Rugpjūčio mėnesio paskutinį sekmadienį įvyko jau tradicija tapusios iškilmingos vaikų palydėjimo į mokyklą pamaldos, kurių metu vaikai, vadovaujami teologijos studentės D.Radzevičiūtės, padeklamavo eilėraščių bei pagiedojo keletą giesmių. Kalėdų dieną vaikai, ir vėl paruošti D.Radzevičiūtės, parapijai parodė spektaklį “Kristus užgimė”, o po pamaldų svetainėje dar pagiedojo giesmių.

Be pamaldų bažnyčioje vyksta ir kiti renginiai. Vienas iš jų - "Baroko muzikos" vakaras, kurio metu atliekami A.Vivaldi, J.S.Bach, G.F.Handel ir kitų kompozitorių kūriniai. Į panašius vakarus pakvietė ir atvykęs kamerinės muzikos ansamblis "Musica humana" bei Vilniaus valstybinis kvartetas. Neatsilieka ir parapijos choras, padovanodamas savo koncertą. Tokių renginių dėka į bažnyčią ateina ir tie žmonės, kurie vėliau tampa parapijos nariais. Nors parapijoje vyksta daug bei įvairių renginių ir konfirmuojama pilnateisiais parapijos nariais vis daugiau žmonių, tikinčiųjųskaičius parapijoje 1996m. sumažėja iki 73. Tačiau 1997m. - vėl išauga iki 111 tikinčiųjų. 

            

1997m. sausio mėn. išrinkta parapijos taryba

 

1997m. sausio mėn. įvyksta parapijos visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas, kurio metu ankstesnioji taryba pateikia ataskaitą apie praėjusius metus, o taip pat išrenkama nauja taryba (R.Klesevičienė - parapijos tarybos pirmininke, L.Liorančienė - kasininke, I.Gustaitienė - sekretore, E.Pricevičienė - nariu, revizijos komisijos pirmininke - L.Urkienė, L.Narušienė - nariu). Vasario 9d. pamaldose meldžiamasi bei laiminama naujai išrinktoji parapijos taryba ir jų būsimas darbas.

1997m. vasario 2d. bažnyčioje įvyksta M.Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos minėjimas, kuriame dalyvauja Švietimo centro "Lietuvininko" dainininkai ir parapijos choras. Vasario 9d. bažnyčioje koncertą suruošia "Šešupės" choras.              

             Vasario mėnesio 16d. parapija ir jos vaikai į svečius pasikviečia bei priima Avikilų kaimelio vaikus, su kuriais linksmai praleidžiamas laikas mokantis vieniems iš kitų, giedant, dainuojant ir vaišinantis prie bendro stalo.

             Vasario 26d. parapiją aplanko svečiai iš Norvegijos Kvam miesto bei Marijampolės miesto savivaldybės atstovai, kurie supažindinami su atsikūrusia parapija, suremontuota ir pašventinta bažnyčia. Tą pačią dieną įvyksta bei renginys "Ir žib viduj tamsios nakties", skirtas M.Mažvydo "Katekizmo" 450-osioms metinėms, kuriame dalyvauja dainininkas D.Sadauskas ir aktoriai R.Vilkaitis bei A.Pauliukevičius. Renginio metu klausytojai išgirsta skaitomas ištraukas iš "Katekizmo" bei giedamas giesmes ir psalmes.

Kovo 23d. parapijos namų svetainėje įvyksta meditacinė paveikslų, poezijos bei muzikos popietė "Ir nešt, ir šviest, ir tolt taku Būties..." Jos metu pristatoma R.Cibulskajos tapybos darbų paroda “Gėlės ir angelai”, skaitomi paveikslų motyvais sukurti G.Jakštytės eilėraščiai, skamba vargonų muzika.

Balandžio 24d. parapijos choras išvyksta į Tauragę, kur M.Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje kartu su kitais chorais iš visos Lietuvos dalyvauja giesmių šventėje.          

  Gegužės 8d. Marijampolės bažnyčioje koncertavo solistė Judita Leitaitė.

Gegužės 10d. mūsų parapijos vaikų choras išvyksta į Šilutės ev. liuteronų bažnyčią, kur dalyvauja vaikų ir jaunimo chorų giesmių šventėje “Giesmių giesmelė 97”.

 

Pamaldos Suvalkijos pensionate

 

1997m. liepos mėn. į parapiją atvyko svečiai iš Danijos - tai kunigė K.Nielsen ir jos vyras vargonininkas H.Nielsen. Kartu su parapijiečiais svečiai aplanko ne vieną žmogų, kuriam reikalinga ne vien materialinė, gydytojų, bet ir dvasinė pagalba. Liepos 16d. K.Nielsen ir H.Nielsen kartu su parapijos diakonu V.Klesevičiumi aplanko ir pamaldas praveda Suvalkijos pensionate.

Ne vienos pamaldos buvo pravestos ir Marijampolės bažnyčioje, vienų pamaldų metu buvo suteiktas ir Krikšto sakramentas. Liepos 22d. bažnyčioje parapijos choras kartu su svečiais surengė atsisveikinimo koncertą, į kurį taip pat buvo pakviesti ir Suvalkijos pensionato gyventojai.  

1997m. rugsėjo 7d., vykstant šventinėms pamaldoms, kunigo tarnystei ordinuojamas diakonas V.Klesevičius. Šiose pamaldose dalyvauja kun. L.Fetingis, kun. R.Moras, kun. V.Aušra, teologijos katedros prof.dr. H.Arnašius, svečias iš Norvegijos, Nordbergo parapijos kun. H.Ullset, katalikų Šv.Vincento parapijos atstovas - vikaras G.Urbštas bei Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas J.Kalvanas.

 

Po V.Klesevičiaus ordinacijos kunigu

 

Spalio 1d. Tarptautinės muzikos dienai skirtą koncertą padovanojo Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškos kultūros centro choras, vadovaujamas Česlovo Sasnausko. Lapkričio 16d. bažnyčioje koncertavo Vilniaus universiteto kamerinės muzikos ansamblis.

1997m. po Kalėdinių pamaldų parapiją kalėdinėmis giesmėmis pasveikino ne tik vaikų ir suaugusiųjų choras, bet pirmą kartą koncertavęs ir parapijoje susikūręs vyrų pučiamųjų kvartetas (A.Jakubynas, V.Sinskas, A.Kiauda ir D.Lokominas).

 

Vaikų ir suaugusiųjų chorai

 

1998m. kovo 6d. įvyko pamaldos, skirtos moters maldos dienai. Šių pamaldų metu pirmiausia buvo meldžiamasi už Madagaskaro moteris, bet kartu susikaupta ir maldai už viso pasaulio moteris. Pamaldas pravedė parapijos pirmininkė R.Klesevičienė.

1998m. kovo 29d. bažnyčioje buvo atlikta literatūrinė - muzikinė kompozicija “Mažvydo Ąžuolas”, kurią paruošė Aukštesniosios pedagogikos mokyklos studentai, vadovaujami dėstytojos V.Mickuvienės.

1998m. balandžio 12d. po Velykinių pamaldų Velykinį koncertą padovanojo parapijos instrumentinis kvartetas bei choras, vadovaujamas F.Lokominos.

Balandžio 27d. bažnyčioje koncertavo iš Olandijos atvykęs choras “Via musica”.  Koncerto metu klausytojai buvo supažindinti su olandų bei kitų šalių liuteronų bažnytine muzika.

Balandžio 29d. Marijampolės miesto mišrus choras “Šešupė” pakvietė į koncertą, skirtą Motinos dienai.

Gegužės 5d. marijampoliečiai turėjo galimybę susitikti su kunigu ir poetu Ričardu Mikutavičiumi bei pasiklausyti religinės muzikos, atliekamos choro “Cantate”.

 

1998m. konfirmantų laida ( kun. V.Klesevičius, vyskupas J.Kalvanas) 

 

Gegužės 31d., Sekminių pamaldų metu, dalyvaujant Vyskupui J.Kalvanui ir parapijos kunigui V.Klesevičiui, konfirmuojama 11 naujų parapijos narių, kurie tą dieną išpažįsta savo tikėjimą ir priima Šv.Vakarienės sakramentą.

Birželio 6d. Kėdainiuose, minint pirmos Giesmių šventės 60-metį, vyksta jubiliejinė Evangeliškų giesmių šventė, kurioje dalyvauja ir parapijos choras.

 

Būtingės stovykla

 

1998m. rugpjūčio 6 - 9d. parapijos jaunimas, drauge su kunigu ir jo žmona, nuvyksta ir dalyvauja Būtingės ekumeninėje krikščioniškoje jaunimo stovykloje. Stovyklos tema - “Dievo vaikai Dievo pasaulyje”.

 

Kartu su svečiais iš Švedijos

 

Rugsėjo mėn. pirmą kartą į parapiją atvyksta svečiai iš Švedijos seseriškos Alundos parapijos.

Spalio 5d. koncertuoja kamerinis ansamblis “Musica humana” vadovaujamas profesoriaus Algirdo Vizgirdo.

Spalio 11d. įvyko Pjūties padėkos pamaldos, po kurių parapijiečiai buvo pakviesti į svetainėje vykusią popietę.

Lapkričio 2d., Vėlinių vakarą, susikaupti bei prisiminti mirusiuosius, klausant poezijos bei religinės muzikos, pakvietė Vida Mickuvienė ir Č.Sasnausko choras.

Gruodžio 6d., kunigui V.Klesevičiui išvykus pamaldų laikyti į Kauną ir Kėdainius, pavaduoti atvyko Klaipėdos liuteronų parapijos kunigas R.Moras kartu su jaunimo choru. Po pamaldų parapijiečiai kartu su svečiais dalinosi religiniais išgyvenimais bei patirtimi.

1998m. kartą per mėnesį kunigas V.Klesevičius vykdavo laikyti pamaldų į Kauno bei Kėdainių ev. liut. parapijas. Marijampolės bažnyčioje vietoj jo pamaldas pravesdavo arba iš kitur atvykęs kunigas, arba dažniausiai - parapijietis  S.Paukštaitis, jam negalint - V.Kaluškevičius.

 

Kunigą pavaduoja parapijietis S.Paukštaitis

 

Gruodžio 13d. kalėdinį koncertą padovanojo Vilniaus universiteto kamerinės muzikos ansamblis, o gruodžio 20d. R.Makūno kalėdines giesmes atliko Marijampolės vyrų vokalinis ansamblis “Sūduvietis”.

 Nuo 1998m. sekmadieninės mokyklos mokinių meninės raiškos ugdymu pradeda rūpintis V.Klesevičienė. Gruodžio 27d. įvyksta spektaklio V.Žilinskaitės “Nukas” premjera. Kalėdų, Velykų, Mamos dienai paruošiamos poetinės kompozicijos.

 

Vaidina sekmadieninės mokyklos mokiniai ( V.Žilinskaitės “Nukas”)

 

 

1998m. parapijos narių skaičius išauga iki 166, o 1999m. jis truputį sumažėja (157 tikintieji). Pagrindinis veiksnys, nulėmęs tikinčiųjų skaičiaus svyravimą, - tai parapijiečių išvykimas gyventi į Vokietiją. 

1999m. vasario 25d. vakarą, skirtą kunigo ir poeto R.Mikutavičiaus gimtadieniui paminėti, pravedė V.Mickuvienė.

Kovo 29d. Valstybinis Vilniaus kvartetas atliko Joseph Haydn “Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus”.

Gegužės 8d. Marijampolės bažnyčioje įvyko tradicinė vaikų ir jaunimo evangeliškų giesmių šventė “Giesmių giesmelė 99”. Dalyvavo beveik 200 jaunųjų giesmininkų iš visos Lietuvos.

Gegužės 20 - 27d. atvyko jaunimo grupė iš Vokietijos Bergisch Gladbach miesto. Kartu su parapijos jaunimu svečiams buvo suorganizuota turistinė išvyka į Vištytį bei gražiausias Marijampolės vietas.

 

Su jaunimu iš Bergisch Gladbach prie Vištyčio ežero

 

Birželio 6d. įvyko pirmoji kapinių šventė. Ši šventė prasidėjo pamaldomis bažnyčioje, prisimenant amžinybėn iškeliavusius artimuosius. Vėliau buvo lankomos senosios ir naujosios Marijampolės miesto kapinės. Buvo pasimelsta bei pagiedota prie kiekvieno parapijiečių artimųjų kapo.

 

Advento vakaras

 

Į Advento vakarus visus parapijiečius pakvietė kunigas V.Klesevičius. Jų metu buvo skaitomas ir apmąstomas Dievo žodis, maldomis ir giesmėmis ruošiamasi Viešpaties užgimimui, Jo atėjimui.

 Tuo pačiu metu kunigas ir jo žmona V.Klesevičienė šeštadieniais pradeda kviesti parapijos jaunimą studijuoti Bibliją. Susirinkimų tikslas – skatinti jaunuosius parapijiečius gilintis į Dievo žodį, domėtis Bažnyčios istorija bei mąstyti religinėmis temomis. Su mažiausiais parapijiečiais sekmadieninėje mokykloje pradeda dirbti prieš metus konfirmuota I.Rudaitytė. V.Klesevičienė suburia merginų modernaus šokio grupę, pasivadinusią “Arka”.

Kalėdų antrąją dieną po pamaldų jaunimas parodė spektaklį “Kristaus gimimas”. Visus pasveikino kalbantis vaikų Kalėdinis atvirukas. Kunigui buvo įteiktas vaikų nuodėmių maišelis.

2000m. sausio 30d. įvyko parapijos visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas, kuriame išrinkta vėl nauja parapijos taryba: pirmininke - R.Klesevičienė, pavaduotoja - I.Gustaitienė, kasininke - L.Liorančienė bei revizijos komisija: pirmininke - N.Mikalauskienė, sekretore - E.Janulevičienė ir nariu - V.Rudaitienė.

Gavėnios metu kunigas vėl pakvietė į Biblijos vakarus.

Nuo 1998m. pabaigos kunigas pradėjo tarnauti ir Virbalio ev. liut. parapijoje. 2000m. Velykų antrą dieną marijampolės tikintieji kartu su choru dalyvavo Virbalio ev. liut. bažnyčios atstatymo darbų pašventinimo pamaldose.

Gegužės 6d. Marijampolės bažnyčioje koncertavo pučiamųjų ansamblis iš Vokietijos.

Gegužės 13d. parapijos vaikų choras, vadovaujamas F.Lokominos, dalyvavo giesmių šventėje, kuri vyko Vanagų ev. liut. bažnyčioje. Taip pat vaikai aplankė I.Simonaitytės muziejų Priekulėje.

 

Parengė kun. V.Klesevičius ir V.Klesevičienė.

Marijampolė, 2000.

 

Galintys papildyti parapijos istoriją naujais faktais, nuotraukomis ar dokumentais prašome kreiptis adresu:

Kun. V.Klesevičius

Kauno 9

LT-68175 Marijampolė

Tel./Faks.: +370 343 53469

El. paštas:  vaidaskl@takas.lt