Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

Parapijos atkūrimas ir bažnyčios atstatymas

(1984 -1995m.)

 

Nuo 1984m., pagal architekto A.Lukoševičiaus paruoštą projektą, bažnyčia pradėta restauruoti valdžios lėšomis. Kunigo namas buvo pilnai atrestauruotas ir atiduotas Mokytojų namams. Bažnyčios restauravimo metu kunigo namas buvo sujungtas su bažnyčios pastatu, o taip pat atstatytas karo metu sugriautas bokštas – varpinė (projekto autorius – Medelis). 1986m., statant Jablonskio vid. mokyklos priestatą, nugriauta viena iš buvusių liuteronų mokyklų, stovėjusių už bažnyčios. 1988m. katalikų klebono S.Sakalausko ir Marijampolės V.K. pirmininko iniciatyva nutarta bažnyčios salę pertvarkyti į koncertų salę. Nugriautas bažnyčios balkonas, o architektas V.Galadauskas paruošė naują interjero projektą, pagal kurį baseino vietoje buvo įrengti rūsiai, 1 aukšte - zakristija ir raštinė, 2 - aukšte - buitinės patalpos.  Vėliau buvo atsisakyta vykdyti šį projektą.

  Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lidija Narušienė, paskatinta vyskupo J.Kalvano, pradėjo rūpintis parapijos atkūrimu.

 

Parapijos atkūrėja L.Narušienė

 

 Ji surinko mieste ir aplinkiniuose kaimuose išsibarsčiusius, vienas kito nepažįstančius liuteronus. 1990m. gegužės 5d. L.Narušienės namuose įvyksta pirmosios atsikuriančios parapijos pamaldos, kurias laiko tuo metu dar kunigas diakonas J.Kalvanas. Šiose pamaldose dalyvavo 38 žmonės ir svečias iš Kauno, Konsistorijos komunikacijos skyriaus vadovas J.Klėmanas. Išrenkama parapijos taryba: pirmininkė - Rūta Klesevičienė, pirmininkės pavaduotoja - Liza Slavickienė, sekretorė - O.Grigutienė, revizijos komisijos pirmininkė - L.Liorančienė, pavaduotoja - L.Narušienė, sekretorė - J.Keršienė.

 

Pirmoji atkurtos parapijos taryba

 

Parapijos pirmininkė R.Klesevičienė pradeda rūpintis parapijos įregistravimu, bažnyčios ir kunigo namo sugrąžinimu teisėtam šeimininkui - parapijai. Ir jau 1990m. birželio 27d. Marijampolės savivaldybėje įregistruojama evangelikų liuteronų religinė bendruomenė. Liepos mėn. 7d. Muzikos mokyklos salėje įvyksta pirmosios jau įregistruotos parapijos pamaldos. Kitose pamaldose rugpjūčio 26d. pirmą kartą dalyvavo svečias iš Čikagos K.Vėlius, kuris parapijai padovanojo savo brolio A.Vėliaus išverstą į lietuvių kalbą Bibliją. Šių pamaldų metu buvo pakrikštyti pirmieji 4 vaikai ir palaiminta pirmoji santuoka. Kol bažnyčia ir kunigo namas nesugrąžinti parapijai, kartą per mėnesį pamaldos ir toliau vyksta muzikos mokyklos salėje. Jos dažniausiai vedamos atvykstančio iš Tauragės kunigo J.Kalvano arba kitų, jį pavaduojančių kunigų.

 

Pamaldos muzikos mokyklos salėje (1990 08 26)

 

Tačiau tikintieji kiekvieną sekmadienį renkasi L.Narušienės namuose skaityti Bibliją, melstis, giedoti giesmes. Liepos mėn. suburiamas 15 žmonių choras, kuriam vadovauja Frida Lokomina, o 1992m. įkuriamas jau ir vaikų choras.

1991m. birželio 2d. parapiją aplanko ir pamaldose dalyvauja svečias iš Vokietijos kunigas K.Fitzner, kurio dėka parapija gavo didelę paramą bažnyčios atstatymui.

Rugsėjo 22d. keletas parapijiečių kartu su parapijos choru nuvyksta į Tolminkiemį, kur kartu su kitais chorais bei tikinčiaisiais dalyvauja ekumeninėse pamaldose, skirtose pirmosios lietuviškos J.Bretkūno verstos Biblijos 400m. jubiliejui. Šios kiekvienais metais vykstančios tradicinės pamaldos parapijiečių nepamirštamos ir dar ne kartą vėliau nuvykstama į Tolminkiemį.

Rugsėjo 29d. pamaldose, vykusiose Muzikos mokykloje, dalyvavo pirmieji svečiai iš Norvegijos - tai Odd Jostein ir Svein Olaf Thorbjornsen. Šių svečių vizito dėka užmezgamas glaudus bendradarbiavimas su pirma seseriška Norvegijos Nordbergo parapija.

  1992m. spalio 30d. Marijampolės miesto valdybos potvarkiu pastatai pagaliau sugrąžinami parapijai. Iki 1992m. lapkričio 1d. pastatus perduoti įpareigojamas Švietimo skyriaus vedėjas A.Mikuckis. Jau 1992m. gegužės 8d., parapija pastatais pradeda naudotis, pasirašius sutartį su Mokytojų namais. Mokytojų namai iš šių pastatų išsikelia tik 1993m. sausio 6d. Kadangi parapija įsikelia jau į suremontuotą, kadaise buvusį kunigo namą, todėl pirmiausia čia ir stengiamasi įkurti bažnyčią. Išsikėlus Mokytojų namams, patalpos lieka visiškai tuščios, tad patys parapijiečiai susineša būtiniausius reikmenis: kas kėdę, kas kilimą, kas knygų spintą. Žvakides ir kryžių altoriui papuošti padovanoja L.Narušienė, paveikslą - B.Pridotkienė. Dalį inventoriaus paaukoja organizacijos: 6 vaikų lopšelis – darželis, Marijampolės raj. Centrinė ligoninė, Valstybinis verpimo fabrikas, Specializuota kilnojamoji mechanizuota kolona bei kiti. Įrengiama parapijos raštinė, sekmadieninė mokykla ir pirmoji jau savose patalpose salė pamaldoms (dabar šioje patalpoje įrengta šarvojimo salė).

Sekmadieninę mokyklą lanko 20 vaikučių. Su ikimokyklinio amžiaus vaikais pradeda dirbti Onutė Kaluškevičienė. Su mokyklinio amžiaus vaikais, konfirmantais - Liuda Liorančienė.

Reikėjo atkurti ne tik veiklą parapijoje, bet rūpintis ir pastatų išlaikymu bei atstatymo darbais, nes, atsikūrus parapijai, miesto valdžia nutraukia pastatų rekonstrukciją.

 

Taip atrodė grąžintos bažnyčios vidus (1993 01 17)

 

Kad galima būtų tęsti toliau pradėtus rekonstravimo darbus, reikėjo bažnyčios bei pagalbinių patalpų įrengimo projektų. Pirmuosius bažnyčios vidaus rekonstrukcijos projektus ir maketus paruošė architektas Medardas Purys. Tačiau, kad būtų galima juos realizuoti reikėjo lėšų. Pati parapija, kuriai priklauso tik 95 žmonės tai atlikti nepajėgė, o miesto valdžia irgi nepadėjo. Į pagalbą atėjo liuteronai iš užsienio. Labai didelė parama buvo gauta iš Norvegijos (Oslo miesto Nordbergo), Vokietijos (Detmoldo ir Bergisch - Gladbacho miestų), Danijos (Aalborgo miesto), Švedijos (Alundos miesto) parapijų. Vokietijoje, Blombergo mieste, gyvenusio kunigo Klaus Fitzner pastangomis buvo surasta ir perduota pagrindinė lėšų dalis bažnyčios atstatymui. Daug padėjo ir Pasaulinė liuteronų federacija, Gustav Adolf Werk, Evangelische Akademie Hofgeismar, o taip pat pavieniai asmenys: Kurtas Vėlius, Vanda Habermaz, Adolf Hansen bei daugelis kitų. Patys parapijiečiai taip pat kiek galėdami prisidėjo atstatant bažnyčią, tvarkant patalpas bei aplinką. Taip buvo įrengta šarvojimo salė, patalpa rūsyje gedulingiems pietums ar susitikimams rengti, labdaros parduotuvė, kurioje ilgą laiką dirbo L.Narušienė. Visais organizaciniais atstatymo darbais rūpinosi parapijos pirmininkė R.Klesevičienė. Labiausiai padeda visuose parapijos tvarkymo darbuose šios parapijietės: L.Liorančienė, E.Pricevičienė, E.Janulevičienė, D.Žukauskienė, I.Meškinienė, N.Šidagienė, N.Mikalauskienė.

             1993m. vasario 21d. parapiją aplanko Pasaulinės liuteronų sąjungos koordinacinės konferencijos, vykusios Vilniuje, delegatai (apie 40 žmonių),  atstovai iš JAV, Anglijos, Šveicarijos, Vokietijos, Skandinavijos šalių, o taip pat ir Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas J.Kalvanas bei kitų Lietuvos parapijų kunigai.

1993m. balandžio mėn. lankėsi Vokietijos ambasadorius ir grupė iš Bergisch Gladbach miesto. 1993m. liepos mėn. - gausus būrys choristų iš Norvegijos, Nordbergo parapijos. Jie padovanojo parapijai elektrinius vargonus. Liepos 4d. pamaldas dar neatstatytoje bažnyčioje pravedė norvegų kunigas Jörgen Karlsen.

Vieną kartą per mėnesį pamaldas laikydavo kun. J.Kalvanas. Kitais sekmadieniais jas prasivesdavo patys parapijiečiai, dažniausiai - parapijos pirmininkė R.Klesevičienė, kartais ir parapijos narys V.Kaluškevičius. Sekmadieniais susirinkę parapijiečiai giedodavo giesmes, melsdavosi bei skaitydavo tai dienai skirtą pamokslą iš kun. J.Paupero pamokslų knygos “Dievo žodžio tarnyboje”.

 

 

1993m. pamaldos vyksta patalpoje, kur dabar įrengta šarvojimo salė

 

Su parapijos jaunimu pradėjo dirbti V.Kaluškevičius. Jis įkūrė jaunimo klubą, kur jaunimas rinkdavosi studijuoti Šv.Raštą bei mokėsi giedoti giesmes.

Tikinčiųjų skaičius parapijoje 1993m. jau išauga iki 95 parapijiečių, kitais, 1994 metais šiek tiek sumažėja - 90 parapijiečių.                        

  1994m. sausio mėnesį išrenkama nauja parapijos taryba (R.Klesevičienė - parapijos tarybos pirmininke, L.Slavickienė - sekretore, L.Liorančienė - kasininke, N.Šidagienė - nariu, revizijos komisijos pirmininke - L.Urkienė, sekretore - V.Gergelienė, nariais - L.Narušienė, V.Rudaitis). Parapijos taryba toliau rūpinasi bažnyčios atstatymu, jaunimo ir vaikų auklėjimu bei pagalba socialiai remtiniems žmonėms.

Norvegijos Nordbergo parapija suorganizavo 2 krikščioniškas jaunimo vasaros stovyklas prie Vištyčio ežero: pirmoji - 1994m. liepos 25-31d. (apie 40 narių), antroji - 1995m. birželio 27 – liepos 1d. (virš 50 narių).

 

 

Norvegijos Nordbergo ir Marijampolės parapijų jaunimo stovykla

 (1995 06 27 – 07 01)

 

1994m. spalio mėn. parapija sulaukė svečių iš Danijos, Aalborgo miesto, kartu su parapijos kunigu Freddy Christensen.

 

Kartu su svečiais iš Danijos

 

1994m. Kalėdoms jaunimo klubas paruošė ir suvaidino lėlių spektaklį.

  1994m. bažnyčios interjero projektus ruošti pradėjo architektai G.Vieversys ir L.Tumynienė. Bažnyčios interjero projektą įgyvendino keletas organizacijų – tai UAB “Alga”, kuri pagamino suolus, altorių, sakyklą, krikštyklą, Valstybinė firma “Fasa” padėjo pagaminti šviestuvus.

  1995m. liepos 2d. - Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčios atgimimo diena. 11val. didelė kunigų ir tikinčiųjų procesija pajudėjo nuo parapijos namų durų link atstatytos bažnyčios, giedodami 66 giesmę: “Dar vietos daug, dar ne pilni namai…”. Šioje procesijoje buvo ne tik kunigai ir tikintieji iš Lietuvos, bet ir iš Vokietijos, Danijos, Norvegijos, Suomijos, Lenkijos, o drauge ir katalikų bažnyčios atstovas klebonas K.Brilius. Į bažnyčią buvo įnešti kryžius, žvakidės ir Šv.Vakarienės indai, pagaminti marijampoliečio K.Barišausko, užsakius parapijai iš Vokietijos, Bergisch Gladbach miesto.

 

Pradedamos šventinės bažnyčios atidarymo pamaldos

 

Pamaldas pradėjo vyskupo pavaduotojas augziliarijus Jonas Kalvanas. Buvo pašventinta atstatyta ir naujai suremontuota bažnyčia bei diakono tarnystei Marijampolės parapijoje įvestas Klaipėdos universiteto teologijos studentas, marijampolietis Vaidas Klesevičius.

Diakono tarnystei įvedamas V.Klesevičius (1995 07 02)

 

Bažnyčios atidarymo proga pagaminti keramikiniai medaliai, dekoratyvinės lėkštės, išleista iliustruota, Povilo Jankio parengta knygelė (12p.) apie Marijampolės evangelikų liuteronų parapijos istoriją.

 

Kryžiaus įstatymas bokšto viršuje (1995 12 13)

 

  Varpo kėlimas į bokštą (1995 12 21)

   

  1995m. gruodžio 13d. taip pat įsimintina parapijai, nes šią dieną Albinas Kliūčininkas, padedant Marijampolės gaisrininkams, vietoje bažnyčios bokšto viršuje buvusios vėjarodės įstato kryžių. Šio kryžiaus projekto autorius - architektas - dizaineris V.Medelis. Tačiau ir po šios dienos bažnyčia vis dar be savo “balso” - varpo, bet jau to paties mėnesio 21d. galiausiai pakabinamas ir varpas (650kg., išlietas Vokietijoje 1949m.) - kunigo Bernhard Bonkhof iš Vokietijos, Grosbundenbach miesto, dovana, kurią atvežė kunigas Thomas Viewegas. Kartu su varpu buvo atvežta ir didelė siunta labdaros, kuri buvo padalinta ne tik parapijiečiams, bet ir įvairioms miesto organizacijoms. 1995m. Kalėdos vyko išties su pakilia nuotaika, nes tai buvo pirmos pamaldos jau tikrai pilnai įrengtoje bažnyčioje su visais jai priklausančiais atributais. Pamaldų metu giedojo parapijos suaugusių choras, taip pat ir vaikai. Vėliau jaunieji parodė ir nedidelį spektakliuką “Edeno sodas”. Po pamaldų giesmes giedojo jaunimo choras. 1995m. pabaigoje parapijoje jau skaičiuojama apie 100 tikinčiųjų.

 

Parengė kun. V.Klesevičius ir V.Klesevičienė.

Marijampolė, 2000.

 

Galintys papildyti parapijos istoriją naujais faktais, nuotraukomis ar dokumentais prašome kreiptis adresu:

Kun. V.Klesevičius

Kauno 9

LT-68175 Marijampolė

Tel./Faks.: +370 343 53469

El. paštas:  vaidaskl@takas.lt